Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:563 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har startet ett nytt bondeopprør for å stoppe at den rød-grønne regjeringen feilslåtte landbrukspolitikk. Lundteigen påpeker at den feilslåtte politikken kan felle den rød-grønne regjeringen. Mitt spørsmål til statsråden blir da:
Vil ministeren støtte Lundteigen ved å være med å støtte opp om ett nytt Hitra-opprør?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er opptatt av å sikre landbruket, og hele verdikjeden for mat, rammebetingelser som sikrer grunnlaget for den norske matproduksjonen. På grunn av landbrukspolitikken har vi et omfattende og geografisk spredt jordbruk i Norge. Men, jeg deler Lundteigens bekymring for norske bønders inntekter og vi deler bekymringen for endringer i fordelingen av produksjonen. Alt er ikke bra nok.

Regjeringen har endret kursen i landbrukspolitikken de siste årene. Vi har lagt til rette for et inntektsløft for perioden 2006-2010. Gjennom jordbruksavtalene har vi prioritert det grasbaserte husdyrholdet og distriktsjordbruket. Det er viktig for den geografiske produksjonsfordelingen og for størrelsen på kornproduksjonen over tid, og dermed for behovet for import av råvarer til kraftfôrkrevende produksjoner. Vi har økt tilskuddene til beiting med 400 mill. kroner for å stimulere til at beiteressursene utnyttes.

Utviklingen i jordbruket påvirkes imidlertid også sterkt av forhold utenfor landbrukspolitikken. Den teknologiske utviklingen reduserer behovet for arbeidskraft vesentlig og planter og dyr blir mer produktive. Kostnadsnivået i Norge er meget høyt, lønningene er høye og alternativverdien på arbeidskraften er derfor også høy. Sammen med de naturgitte vilkårene vi har for landbruksproduksjon i Norge, gir dette til sammen store utfordringer som landbrukspolitikken må håndtere.

Selv om mange av oss har vært bekymret over utviklingen i mange norske bygder i lang tid, må vi også nevne at nedleggingen og sentraliseringen til dels har vært betydelig sterkere i våre naboland. Den landbrukspolitikken vi fører er en norsk modell med aktiv motstrømspolitikk. Mange av de tunge virkemidlene på jordbruksavtalen har derfor bremsing av strukturutvikling som uttalt formål eller virkning.

Det er for meg åpenbart at de forslagene til dramatiske kutt i overføringer og den liberalisering Fremskrittspartiet foreslår hvert år, ville gi meget negative konsekvenser og sette norsk landbruk i en alvorlig situasjon. Per Olaf Lundteigen kan derfor slett ikke tas til inntekt for Fremskrittspartiets politikk.

Regjeringen har startet arbeidet med en melding til Stortinget om norsk landbruk og matproduksjon. I det arbeidet vil jeg legge vekt på ha en åpen prosess og god dialog med berørte grupper for å sikre et bredt tilfang av synspunkter på hvordan politikken skal videreutvikles.