Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:565 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden fremskaffe opplysninger om hvor mange av de som fikk avslag på sin søknad om opphold, i hhv. 2008 og 2009, som klaget på avslaget til UDI fordelt på sakstype (asyl, familieinnvandring, arbeid, visum o.s.v.)?

Begrunnelse

For å enkelt kunne identifisere ulike problemstillinger og ha oversikt med utlendingsforvaltningens arbeid utarbeides det jevnlig rapporter med ulik informasjon og statistikk. Imidlertid er det informasjon spørsmålsstilleren savner.
Fremskrittspartiet har spurt UDI om informasjon om antall klager på UDIs første vedtak om avslag, fordelt på sakstype, ettersom dette ikke fremkommer i noen offentlige dokumenter. UDI svarer i e-post at slik informasjon i dag ikke foreligger og at en slik utredning eventuelt kan iversettes dersom henvendelsen kommer fra justisdepartementet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Statistikken som etterspørres, lages ikke rutinemessig av Utlendingsdirektoratet. Jeg ber derfor om forståelse for at direktoratet trenger litt tid til å utarbeide den.

Direktoratet vil oversende tallene til departementet innen 22. februar. Deretter vil de bli formidlet til Stortinget så raskt som mulig.

Tilleggssvar 1. mars 2010:

Jeg viser til mitt foreløpige svar av 4.2.2010. Departementet har nå mottatt statistikk med kommentarer fra UDI. Bildet for 2008 og 2009 er som følger:

SAKSTYPE 2008 Antall vedtak UDI Antall avslag Andel avslag- prosent Andel klage på avslag- prosent

Asyl 9 700 5 963 61 <95

Arbeid 8 573 1 461 17 36

Familieinnvandring 17 059 3 675 22 57

EØS-saker 9 652 2 292 24 16

Utdanning 6 097 395 7 31

Andre oppholds-/arbeidssaker 1 551 376 24 65

Visum 3 756 1 709 46 22

Bosetting 3 367 1 238 37 18

Statsborgerskap 12 650 2 615 21 39

Reisedokument 6 283 2 965 47 16

Visum (utenriksstasjoner) 116 761 10 012 8 21

SAKSTYPE 2009 Antall vedtak UDI Antall avslag Andel avslag-

prosent Andel klage på avslag-

prosent

Asyl 15 686 10 251 65 <95

Arbeid 8 542 1 853 22 40

Familieinnvandring 18 699 4 333 23 52

EØS-saker 8 824 1 307 15 11

Utdanning 6 453 272 4 30

Andre oppholds-/arbeidssaker 2 482 525 20 65

Visum 4 296 2 010 47 21

Bosetting 3 106 1 026 33 21

Statsborgerskap 13 435 2 412 18 36

Reisedokument 5 373 1 459 27 18

Visum (utenriksstasjoner) 110 321 8 789 8 23

Tallene i tabellene over gjelder antall klager på avslag i første vedtak i søknad om opphold, etter sakstype, i 2008 og 2009. Disse tallene vil avvike noe fra de tallene som tidligere er offentliggjort. Det skyldes at det vanligvis offentliggjøres tall om utfall av UDIs siste vedtak i de aktuelle sakene. Siste vedtak omfatter også de tilfeller der UDI på bakgrunn av en klage eller av eget tiltak velger å omgjøre eget vedtak, uten å sende saken videre til UNE.

Mer presis beregning av klageandel i avslåtte asylsaker (inkl. Dublin-avslag) enn at det dreier seg om mer enn 95 prosent, er vanskelig å gi på grunn av visse svakheter i registreringen av slike klager.

I kategoriene ’familieinnvandring’ og ’utdanning’, inngår både saker fra borgere av ikke-nordiske EØS-land og borgere av land utenfor EØS. Kategorien ’Andre oppholds-/arbeidssaker’ er i all hovedsak søknader om fornyelse av oppholdstillatelse gitt etter søknad om asyl. Kategorien ’EØS-saker’, gjelder i det alt vesentlige søknader om arbeid fra en borger av et ikke-nordisk EØS-land. UDI behandler bare søknader fra denne gruppen personer dersom det lokale politiet ikke har funnet å kunne innvilge søknaden.

Siden søknad om visum kan avslås ved en utenriksstasjon, er det også tatt med tall for avslag ved utenriksstasjonene og klager på slike avslag. Klagene på avslag ved en utenriksstasjon inngår ikke i UDIs tall for visumsaker. Disse omfatter bare visumsaker der UDI er førsteinstans fordi utenriksstasjonen har vært i tvil om søknaden kan innvilges eller skal avslås.