Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:567 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 03.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Svenske reindriftssamer som lar reinen beite på norsk jord, mottar støtte til rovdyrforbyggende tiltak. Det gis av norske myndigheter tildes store erstatningsbeløp for tap av svensk rein på norsk jord. Det finnes ingen tilsvarende ordninger for norske reindriftsamer som har beiterett i Sverige.
Vil ministeren stoppe erstatningsordningene til svenske statsborgere på norsk jord?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 567 fra representanten Torgeir Trældal. Spørsmålet er rettet til landbruks- og matministeren, men oversendt Miljøverndepartementet ettersom rovviltforvaltning tilhører miljø- og utviklingsministerens ansvarsområde.

Svenske reineiere med beiterett på norsk side av grensen har rett til å søke rovviltnemndene i de aktuelle norske rovviltregionene om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Tilskuddsordningen er søknadsbasert og det er rovviltnemndene som avgjør prioritering av søknader og bruken av disse midlene innenfor rammen av Regelverk for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (2004).

Den svenske modellen for utbetaling av rovvilterstatning for tamrein er en risikobasert forhåndsutbetaling basert på rovviltforekomsten i de ulike reinbeiteområdene. Svenske reineiere får i den forbindelse også rovvilterstatning på bakgrunn av registrert rovviltforekomst i de aktuelle beiteområdene på norsk side, men det er svenske myndigheter som i sin helhet utbetaler erstatningsbeløpene. Norske myndigheter erstatter følgelig ingen tap av svensk tamrein selv om tapene oppstår på norsk side av grensen.

Den norske erstatningsmodellen er i motsetning til den svenske etterskuddsbetalt og basert på påviste og sannsynliggjorte tap til rovvilt, jf. Forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. For norske driftsenheter med beiterett i Sverige gjelder samme erstatningsrettigheter som for tap av tamrein i de norske delene av reinbeiteområdene.

Jeg ser ikke at det på denne bakgrunn skal være behov for endringer i dagens regelverk.