Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:569 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 05.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 475. Det er bra at pendlere nå kan benytte Flytoget når det er problemer i togtrafikken. Statsråden sier imidlertid ingenting om hvilke kriterier som skal gjelde for at folk kan benytte Flytoget bortsett fra ved annonsering. Det er viktig at kriteriene for bruk av Flytoget blir kommunisert ut på forhånd slik at folk vet hva de har å forholde seg til og ikke blir stående og vente i frustrasjon.
Vil statsråden bidra til at dette blir kommunisert ut til befolkningen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Formålet med tiltaket er å utnytte jernbaneforetakenes ledige kapasitet bedre til beste for kunden ved driftsavvik. Det er etablert et tett samarbeid mellom de operative miljøene i NSB, Flytoget og Jernbaneverket. Gjennom dette samarbeidet blir det løpende vurdert når det er forsvarlig å henvise pendlere til Flytoget og til NSBs regiontog. Det kan for eksempel være situasjoner der Flytogets tog allerede er fulle og at en vanskelig driftssituasjon bare forverrer seg dersom flere henvises dit. De tre partene er derfor enige om at det må gis informasjon over høytalere før det gis adgang til å benytte Flytoget i tilfeller av driftsavvik.

NSB, Flytoget og Jernbaneverket er opptatt av i fellesskap å finne løsninger som er til det beste for passasjerene. Jeg har fått opplyst at ordningen vil bli evaluert etter hvert som man vinner erfaring. Dette vil gjøre det mulig å se på om det er rom for ytterligere forbedringer.