Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:570 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 433. Statsråden hevder at den økte sakstilgangen til domstolene i hovedsak har kommet etter at budsjettet ble lagt frem og at det derfor ikke kan gjennomføres økninger i budsjettet nå.
Forstår jeg statsråden således at han har fulgt opp Domstoladministrasjonens forslag til budsjett, og vil han komme med økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett slik at domstolene kan reversere stillingsstopp, investeringsstopp m.m. mot slutten av året?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Først vil jeg si at Regjeringen i koordineringen og prioriteringen mellom de ulike offentlige sektorene til Regjeringens samlede budsjettfremlegg for Stortinget, også skal vurdere Domstoladministrasjonens budsjettforslag på selvstendig grunnlag, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling). Det er med andre ord ingen automatikk i at Domstoladministrasjonens forslag til budsjett blir fremmet uendret for Stortinget.

Jeg er imidlertid oppmerksom på situasjonen i domstolene med økt sakstilfang fra høsten 2009. Som jeg gjorde rede for i mitt svar på spørsmål 433, følger Justisdepartementet utviklingen i domstolenes sakstilfang nøye og er i dialog med Domstoladministrasjonen om situasjonen.

Jeg kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt om hvorvidt det er aktuelt å foreslå bevilgningsøkninger til domstolene i revidert nasjonalbudsjett for 2010.