Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:573 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 10.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Statsråden har ved flere anledninger påpekt at det er behov for et barnehus i Ålesund og at det er Ålesund sammen med Stavanger som står for tur i inneværende periode.
Kan statsråden gi en orientering om hvor langt planene for et barnehus i Ålesund er kommet, og når omtrent en kan regne med at Ålesund og Møre og Romsdal får sitt eget barnehus?

Begrunnelse

Flere av de største byene i landet har nå fått etablert Barnehus. Det er positivt. Det er også uomtvistet at tilbudet er langt bedre i barnehus enn det tilbudet domstolene har i dag, ettersom barnehusene har et totaltilbud med ekspertise som domstolene ikke har. I et møte med Sunnmøre tingrett i Ålesund fikk jeg opplyst at de alene behandlet 41 dommeravhør i fjor, og at de av økonomiske grunner ikke ser seg i stand til å kunne benytte seg av tilbudet som barnehusene i Trondheim og Bergen tilbyr. Dette fordi det er både kostbart og tidkrevende å måtte reise så langt for å gjennomføre dommeravhør. Reiseutgiftene alene for en dommer til Trondheim, vil fort beløpe seg til minimum kroner 4000. I tillegg kommer eventuelle utgifter til overnatting. Det svært dårlige flytilbudet mellom Ålesund og Trondheim vil lett kunne medføre behov for overnatting. I tillegg til store økonomiske kostnader, vil tidsbruken for dommeren være for arbeidsbelastende, i en situasjon der bemanningssituasjonen allerede er dårlig. Gjennomføring av dommeravhør forutsetter også deltagelse frå aktor, bistandsadvokat og forsvarer, i tillegg til fornærmede og verger. De totale reisekostnadene ville dermed blitt betydelige. Det er også grunn til å stille spørsmål omkring den belastning fornærmede utsettes for, da det her dreier seg om avhør av barn som er i en kritisk og vanskelig situasjon, der en lang reise i tillegg, lett vil kunne medføre unødig stor ekstrabelastning med den konsekvens det kan medføre når det gjelder oppklaring av saker der barn er utsatt for overgrep.
Jeg er også kjent med at heller ikke de andre domstolene i Møre og Romsdal benytter tilbudet om barnehus i Trondheim av samme årsak som Sunnmøre. En kan dermed tillate seg å anta at det dermed finnes et stort behov og et realistisk grunnlag for etablering av barnehus også i Ålesund. Noe jeg med glede registrerte at også statsråden påpekte behovet for, da statsråden presenterte satsingsområdene for inneværende periode for Aftenposten Morgen 13. august 2009. Gledelig var det også at statsråden helt uoppfordret understreket behovet om barnehus i Ålesund, i sitt svar på spørsmål i spørretimen fra Høyres Elisabeth Aspaker 20.05.2009. At statsråden der presisert at det er behov for å "tette noen hull" særlig der vi har store avstander. Antall overgrepssaker som behandles i regionen er mange og krevende. Det samme er avstandsulempene, ettersom avstanden til barnehuset i Trondheim er lang, tidkrevende og kostbar. Jeg håper derfor at statsråden kan gi en orientering om hvor langt arbeidet med planleggingen av et barnehus i Ålesund er kommet, og når en eventuelt kan forvente at et slikt tilbud er på plass, til nytte og glede for alle berørte parter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å vurdere barnehus. Ikke bare har regjeringen gjort det. Den har også etablert barnehus, - ikke bare ett barnehus slik Stortinget i sin tid ba regjeringen om å opprette, men siden 2007 har regjeringen opprettet seks barnehus, - i Bergen, Hamar, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, og nå sist i Oslo i september 2009. Dette er et betydelig framskritt for barn som utsettes for overgrep, vold og mishandling eller som er vitne til slikt. Det er samtidig et betydelig økonomisk løft og et viktig bidrag til å utvikle det tverrsektorielle samarbeidet. Jeg er glad for å kunne si at vi nå har et landsdekkende tilbud med barnehus, og at vi har overoppfylt Soria Moria-erklæringen på dette området.

Jeg er også glad for at både flertallet og mindretallet i justiskomiteen så klart understreker behovet for barnehus og at man er positiv til en videre utvikling av ordningen til beste for barn som trenger et sted det vil være godt å komme til. Jeg har dessuten notert meg merknaden fra justiskomiteens flertall ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 med hensyn til at arbeidet med å bekjempe vold og overgrep har blitt styrket under den rød-grønne regjeringen og at flertallet uttrykker tilfredshet med at regjeringen har fått på plass minst ett tilbud om barnehus i hver helseregion.

Barnehusene har opplevd stor pågang av barn og pårørende som søker hjelp. Det er gjennomført mange dommeravhør og konsultasjoner. Jeg ser likevel at reiseavstanden kan være en belastning både for barnet og de pårørende, og at den kan være en utfordring for politiet, domsstolene og de andre instansene som skal hjelpe barna på barnehuset. Dilemmaet er at vi ikke kan ha barnehus i hver eneste kommune.

Jeg mener at det er viktig å holde fast ved at ordningen med barnehus er etablert til beste for barnet. Dette må også politiet og domstolene ha for øye når man vurderer om man skal bruke barnehusene for dommeravhør og medisinske undersøkelser eller ikke. Man bør etter min oppfatning strekke seg langt her, også slik at vi får prøvd ut ordningen.

Regjeringen har i Prop. 1 S (2009-2010) for Justis- og politidepartementet fremmet forslag om å legge til rette for å etablere et nytt barnehus i Stavanger for å dekke behovet som tingrettene i Rogaland har gitt uttrykk for. Dette vil skje i inneværende år. I samme proposisjon har regjeringen signalisert at det også vil komme et barnehus i Ålesund. Jeg har merket meg tilslutningen til dette fra justiskomiteens flertall. Det er Politidirektoratet som vil få ansvaret for å iverksette etablering av barnehuset i Ålesund. Direktoratet er gjort kjent med dette i inneværende års tildelingsbrev, slik at man kan påbegynne planleggingen i god tid. Fremtidige budsjetter i stortingsperioden vil vise når barnehuset i Ålesund vil komme på plass, men det stemmer at det er Ålesund som står for tur etter Stavanger og at det skal på plass denne stortingsperioden.