Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:575 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 04.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Hva er årsaken til at arrangementet av ”Nettverk for likeverdig samliv” som har en liberal tilnærming til ekteskaps- og homofilispørsmål fikk 150 000,- i statsstøtte i 2008, mens et liknende arrangement av Foreningen for Bibel og Bekjennelse (FBB) i 2009, som har en konservativ tilnærming til de samme spørsmål, fikk avslag på sin søknad og vil kirkeministeren revurdere søknaden fra FBB, slik at det etableres likeverdige forhold for de ulike syn?

Begrunnelse

I et oppslag i Vårt Land 28. januar 2010 fremkommer det at et seminar om ekteskap som er avholdt av en gruppe konservative kristne organisasjoner 16.-17. oktober 2009 har fått avslag på søknaden til departementet om støtte til arrangementet. Det er søkt om kr 85 000. Samtidig vises det til at et liknende arrangement, med samme tema, som ble avholdt av en gruppe liberale prester i ”Nettverk for et likeverdig samliv” i 2008, fikk kr 150 000 kroner i statstøtte.
Artikkelen i Vårt Land gir et klart inntrykk av at tilskuddene til disse arrangementene ikke er gitt etter objektive og saksmessig nøytrale kriterier, men på en slik måte at det favoriserer visse etiske eller politiske synspunkter fremfor andre. Det vil i så fall innebære at departementet bidrar til å underminere en fri og åpen debatt om spørsmålet, og diskriminerer noen standpunkter i forhold til andre. Spørsmålet er om det foreligger en forskjellsbehandling som er i samsvar med forvatningsrettslige prinsipper, eller om forskjellebehandlingen baserer seg på utenforliggende hensyn som søkers politisk/etiske syn.
På denne bakgrunn vil undertegnede be statsråden redegjøre for årsakene til denne tilsynelatende forskjellsbehandlingen, og eventuelt vurdere hvorvidt søknaden fra de konservative organisasjonene bør revurderes. Om det ikke er klare saklige grunner for forskjellsbehandling, vil det være naturlig at statsråden imøtekommer søknaden også fra disse.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Departementet mottar hvert år søknader om økonomisk støtte til ulike tiltak innenfor kirkelig sektor som faller utenfor de faste bevilgningene til kirkelige formål. Søknadene om støtte til denne type tiltak beløp seg i 2009 til ca. 3,4 millioner kroner, mens den aktuelle bevilgningen (kapittel 370 post 79) som var til disposisjon for mindre tiltak eller prosjekter var på 500.000 kroner. Det måtte derfor foretas en streng prioritering mellom ulike formål.

Departementet behandler søknadene fortløpende gjennom året, etter hvert som de kommer inn. Søknaden på kroner 75.000 fra Felleskirkelig nettverk for ekteskapet til Barne- og likestillingsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet kom mot slutten av året og er datert den 3. oktober 2009. Konferansen skulle holdes to uker senere, den 16. og 17. oktober 2009. Departementet fant, blant annet på bakgrunn av de tilskudd som allerede var utbetalt dette året, ikke rom for å prioritere denne søknaden innenfor budsjettet for 2009. En eventuell ny søknad i 2010 vil bli vurdert uavhengig av avslaget i 2009.