Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:576 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringens nye forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet trådde i kraft 1. januar 2010, og fører til betydelige gebyrøkninger for veteranfly. Tunge fly rammes hardest, og gebyret for et DC-3 Dakota veteranfly økes fra 3.080 kroner til 41.760. Mens veteranbiler har redusert årsavgift, rammes veteranflymiljøet og en viktig del av norsk historie hardt. Innser statsråden at norske veteranfly er viktige kulturminner, og at de nye forskriftene er en trussel mot disse.
Vil statsråden fjerne avgiftsøkningen for veteranfly?

Begrunnelse

Regjeringen bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har på en rekke områder vist stor verneiver, både når det gjelder verning av veier, nasjonalparker og ved å gi Venstre-mannen Jørn Holme fri tøyler som riksantikvar til å forhindre urbanisering og byutvikling i Oslo og andre steder. Det er derfor ekstra overraskende at Regjeringen har stikk motsatt politikk når det gjelder vern og vedlikehold av viktige kulturskatter som veteranfly. Frivillige organisasjoner som Dakota Norway og Warbirds of Norway gjør en kjempejobb, og bør slippe unna med redusert avgift på samme måte som veteranbileiere, og andre frivillige som tar vare på og bevarer viktig historie for kommende generasjoner.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeider Luftfartstilsynet utkast til gebyrforskrift. Utkast til gebyrforskrift er utarbeidet i tråd med Finansdepartementets Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetsbehandlinger, R-112/2006. Det følger av retningslinjene blant annet at gebyret normalt fullt ut skal dekke kostnadene ved å produsere den gebyrbelagte handlingen. Ved beregningen legges gjennomsnittskostnadene ved å produsere den gebyrbelagte handlingen til grunn. I tillegg til de variable kostnadene knyttet til dette, skal den gebyrbelagte handlingens andel av Luftfartstilsynets faste kostnader inngå i gebyret. Det følger videre at gebyrene ikke skal settes høyere enn kostnadene.

I forbindelse med at utkast til gebyrforskrift ble sendt på høring 22. juli 2009, ble det foreslått å slette særregelen for veteranluftfartøy. Det fremgikk av høringsbrevet at forslaget ville innebære at enkelte søkere må betale et noe høyere gebyr, da gebyret ikke lenger vil være fast som tidligere, men avhengig av vekt som for øvrige luftfartøy. Ut fra hensynet om at kostnader skal være avgjørende ved fastsettelse av gebyrene, har Luftfartstilsynet opplyst at de ikke kunne se at det forelå grunnlag for å behandle veteranluftfartøy annerledes enn øvrige luftfartøy. Et kunstig lavt gebyr for adgangskontroll og årsgebyr for veteranluftfartøy, vil innebære at eiere av øvrige luftfartøy må betale de reelle kostnadene også for kontroll og tilsyn med veteranluftfartøy. Dette anses å være i strid med R-112/2006.

I spørsmålet er det vist spesielt til et fartøy eid av Stiftelsen Dakota Norway, et Douglas DC-3 (C-53D). Det er opplyst at gebyret for dette fartøyet øker fra kroner 3080 til kroner 41 760. Jeg har forståelse for at man synes dette er en kraftig økning i gebyret. Jeg ønsker å se nærmere på forskriftsendringen. Det vil ta noe mer tid enn fristen for svar på dette spørsmålet tillater. Dette er derfor en sak jeg vil komme tilbake til overfor spørreren.

Tilleggssvar 20. april 2010:

Jeg viser til svar på spørsmål 576 datert 10. februar 2010. Svaret avsluttes med at jeg vil komme tilbake til saken overfor spørreren da jeg ville trenge litt mer tid for å se nærmere på forskriftsendringen det vises til i spørsmålet.

Som jeg har redegjort for i svaret av 10. februar, har Luftfartstilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet revidert gebyrforskriften i henhold til nye retningslinjer hvor kostnader skal være avgjørende ved fastsettelse av gebyrene. Når det viser seg at veteranfly til dels synes å rammes urimelig hardt som følge om omleggingen, er dette noe jeg vil bidra til å løse.

I forbindelse med utforming av nytt gebyrregulativ for 2011 vil jeg be Luftfartstilsynet utarbeide nye kriterier for årsgebyr for veteranfly som tar hensyn til den kulturhistoriske verdi slike fly potensielt har. For 2010 vil veteranfly bli fakturert etter 2009-kriteriene. Veteranfly som allerede er blitt fakturert i 2010 etter de nye 2010-

kriteriene, vil få det overskytende beløp refundert.