Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:577 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Sportilgangsavtalen mellom Jernbaneverket og lisensierte trafikkselskap som NSB, Flytoget, CargoNet, Green Cargo, Ofotbanen AS (og andre) slår fast at Jernbaneverket og partene har en gjensidig plikt til å utveksle egne uhellsrapporter. Ifølge Aftenposten 28. januar 2010 vil Jernbaneverket nå endre dette punktet, og hemmeligholde rapportene.
Mener statsråden at det er riktig at NSB og andre ikke får vite hvorfor det oppstår store forsinkelser, eller vil statsråden sørge for at disse rapportene blir offentliggjort?

Begrunnelse

Natt til mandag 20. april 2009 skulle det utføres arbeider på Oslo S, og 317 tog måtte innstilles påfølgende morgen. De resterende pådro seg i alt 57 forsinkelsestimer. Nå vil Jernbaneverket hemmeligholde rapporten av hva som faktisk skjedde, og begrunner dette med at enkeltpersoner vil kunne identifiseres dersom rapporten blir offentliggjort. Man bør derfor vurdere om det kan være riktig å anonymisere navnene i rapporten, men alle fakta må på bordet. Statens havarikommisjon for transport (SHT) involveres bare ved alvorlige ulykker.
Hemmeligholdet føyer seg inn i rekken over saker med hemmelighold med Ap, SV og Sp i regjeringen. Statens Vegvesenets har blant annet hemmeligholdt listen over de verste veiene, noe jeg tok opp med statsråden i skriftelig spørsmål Dokument nr. 15:485 (2008-2009) og Dokument nr. 15:477 (2008-2009). "Full City"-ulykken viser noen av resultatene av hemmelighold, for allerede i 2005 advarte en rapport mot manglende oljevernberedskap, men Helga Pedersens valgte å hemmeligholde den.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Sportilgangsavtalen er en avtale mellom Jernbaneverket og jernbaneforetakene som regulerer rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av infrastrukturen. I henhold til sportilgangsavtalen punkt 14 har Jernbaneverket og jernbaneforetakene per i dag gjensidig plikt til å utveksle egne uhellsrapporter.

Bakgrunnen for bestemmelsen i avtalen var at før 2002 undersøkte Jernbaneverket ulykker og alvorlige hendelser på jernbanen. Fra 2002 ble denne oppgaven imidlertid formalisert og lagt til Statens havarikommisjon for transport. Rapportene fra havarikommisjonen er offentlige. Punktet i sportilgangsavtalen har derfor ikke den samme betydning som tidligere.

Dette er bakgrunnen for at Jernbaneverket har tatt initiativ til å endre sportilgangsavtalen på dette punktet. Jernbaneverket opplyser at etaten i den forbindelse vil ha en nær dialog med jernbaneforetakene, og vil forsikre seg om at det også i fremtiden vil være god tilgang til informasjon om ulykker og hendelser.

Slik informasjon utveksles også i dag, uavhengig av disse rapportene. Jernbaneverket opplyser at etaten deler informasjon om hendelser på jernbanen med jernbaneforetakene hver eneste dag. Ved ulykker og hendelser skjer det betydelig utveksling av opplysninger mellom Jernbaneverket og jernbaneforetakene, og Jernbaneverket gir disse tilgang til de faktaopplysninger de ber om, de tas med på møter, ved avspilling av trafikklogger mv.

Jernbaneverket har for øvrig opplyst at etaten ikke utarbeider interne rapporter når det skjer forsinkelser eller annen irregularitet på jernbanen.

Når det gjelder hendelsen som skjedde natt til mandag 20. april 2009 opplyser Jernbaneverket at etaten i henhold til den gjeldende sportilgangsavtalen allerede har utlevert uhellsrapporten til NSB AS og Flytoget AS. Rapporten ble utlevert i september 2009 og på bakgrunn av en vurdering av om det i det tilfellet var opplysninger i rapporten som ikke kunne utgis. Det legges til at jernbaneforetakene som ble berørt av hendelsen fikk tilgang til øvrige faktaopplysninger, og at de fikk delta i Jernbaneverkets orienterings- og evalueringsmøter.

Fra Statens jernbanetilsyn har jeg for øvrig fått opplyst at det i regelverket ikke er krav som pålegger Jernbaneverket og jernbaneforetakene en gjensidig plikt til å utveksle egne uhellsrapporter. Etter tilsynets vurdering foreligger det ikke noen trafikksikkerhetsmessig risiko knyttet til at jernbaneforetakene ikke får innsyn i selve rapporten fra Jernbaneverkets egne undersøkelser, så lenge nødvendig informasjon deles på annen måte.

Jeg er svært opptatt av at sikkerheten er god innen norsk jernbane. Så lenge de sikkerhetsmessige forhold i nødvendig grad ivaretas gjennom den kommunikasjonen som Jernbaneverket og jernbaneforetakene har etablert, kan jeg imidlertid ikke se at det er grunnlag for meg å involvere meg i denne omgang i en dialog mellom Jernbaneverket og jernbaneforetakene om en eventuell endring av sportilgangsavtalen på dette punkt. Jeg er imidlertid også opptatt av at også publikum får god informasjon i forbindelse med driftsavbrudd mv. ved jernbanen, og legger til grunn at Jernbaneverket bidrar til dette.