Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:582 (2009-2010)
Innlevert: 01.02.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 05.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det vises til avisen Vardens oppslag 29. januar 2010, hvor det kommer frem at tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser legges ned, og at disse pasientene overføres voksenpsykiatrisk avdeling. Undertegnede er av den oppfatning at dette ikke står i samsvar med regjeringens uttalte mål om å satse på barne- og ungdomspsykiatri.
Er statsråden tilfreds med den aktuelle situasjonen for barn og unge i Skien og Telemark, og hva vil hun eventuelt foreta seg, for å sikre at disse får et optimalt helsetilbud?

Begrunnelse

Det vises til avisen Vardens oppslag 29. januar 2010, hvor det kommer frem at tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser legges ned, og at disse pasientene overføres voksenpsykiatrisk avdeling. Undertegnede er av den oppfatning at dette ikke står i samsvar med regjeringens uttalte mål om å satse på barne- og ungdomspsykiatri.
Det vises videre til at det i Skien har vært store problemer knyttet til grove kriminelle handlinger utført av ungdom med alvorlige psykiatriske problemer. Det er derfor, slik jeg ser det, svært viktig at man finner en løsning som sikrer opprettholdelse av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Det bes derfor om at statsråden griper inn i denne situasjonen, og gjør det som er nødvendig for å sikre at tilbudet til barn og ungdom med psykiatriske problemer, videreføres og forsterkes, fremfor å måtte legge ned, slik man nå er vitne til.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt Helse Sør-Øst RHF om å redegjøre for tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser i Telemark. Jeg siterer følgende svar derfra:

”Helse Sør-Øst RHF ønsker innledningsvis å poengtere at psykisk helsevern er et prioritert område i regionen. Dette framgår av flere styresaker bl.a. styresak 108/2008 som omhandler utvikling og organisering av behandlingstilbudet i regionene. Psykisk helsevern er særskilt omtalt i denne saken der følgende er nedfelt:

- Tilbudet innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst videreutvikles i tråd med prinsippene som ble lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykisk helsevern 1999-2008.

- Den framtidige organisering og prioritering innen psykisk helsevern skal sikre et mer likeverdig tilbud mellom sykehusområdene.

Det er i budsjettet for 2010 planlagt for en vekst i aktiviteten innen psykisk helsevern som er større enn aktivitetsveksten i somatikk. Dette er også stadfestet i oppdraget til helseforetakene i Helse Sør-Øst fra Helse Sør-Øst RHF for 2010.

Når det gjelder tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri spesielt, har Helse Sør–Øst RHF tidlig identifisert utfordringen med å rekruttere og beholde spesialister til dette området. Det ble derfor i 2006 opprettet et eget regionalt prosjekt som har som mål:

- å rekruttere og beholde barne- og ungdomspsykiatere i regionen slik at stillinger til enhver tid er besatt.

- det skal utdannes nok barne- og ungdomspsykiatere til at overlegestillingene til enhver tid kan besettes fra 2011.

Det er i dag 91 deltagere i prosjektet og av disse har Sykehuset Telemark totalt 7 deltagere.

Målet for prosjektet har vist seg å være vel optimistisk, men alle helseforetak deltar nå i prosjektet og deltagerne har gitt tilbakemelding om at prosjektet er viktig for å fortsette å arbeide innen dette feltet.

Situasjonen i Telemark

Helse Sør–Øst RHF har fått orientering fra Sykehuset Telemark om den nå oppståtte situasjon innen barne- og ungdomspsykiatri. Sykehuset melder følgende:

”Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) ved Sykehuset Telemark er en døgninstitusjon for barn og unges psykiske helse med 8 plasser for ungdommer i alderen 12 til 18 år. Etter at overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri) sluttet i oktober 2009 oppstod en situasjon hvor sykehuset - tross iherdige rekrutteringsforsøk - ikke har verken psykologer eller barne- og ungdomspsykiatere ved enheten.

For å etablere et forsvarlig tilbud med psykologisk og psykiatrisk kompetanse er inngått et samarbeid med voksenpsykiatrisk akuttavdeling med midlertidig overflytting av pasienter og miljøterapeutisk personale dit. Denne avdelingen har mye erfaring med arbeid med barn og unge. I påvente av å etablere andre løsninger finner sykehuset dette tilbudet forsvarlig.

Det er en høyt prioritert oppgave å videreføre UPS-tilbudet raskest mulig med utredning av flere alternativer. Disse alternativene er bl.a. fortsatt iherdig rekrutteringsarbeid, videreutvikle samarbeidet med psykiatrisk klinikk og drøfte samarbeid om denne institusjonsformen innen sykehusområdet Telemark – Vestfold med psykiatrien i Vestfold. Sykehuset vil presisere at denne situasjonen er betinget i rekrutteringsproblem. De økonomiske og arealmessige ressurser er til stede.”

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at tilbudet ved Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset i Telemark ikke er besluttet nedlagt, og at Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Telemark HF gjør det som er mulig for best å kunne ivareta det spesialiserte tilbudet innen psykisk helsevern til barn og unge i opptaksområdet. Jeg merker meg videre at man arbeider med en løsning på rekrutteringsproblemene. Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF fortsatt vil ha fokus på å videreutvikle denne delen av spesialisthelsetjenesten i hele regionen.