Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:578 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Energimerkeordningen ble innført fra nyttår men er inntil videre en frivillig sak. Innholdet i opplegget virker fortsatt å være oppe til vurdering etter at det viste seg at bioenergi ikke kom like godt ut som statsråden ønsket seg.
Vil energimerkeordningen bli gjenstand for noen form for behandling i Stortinget før den iverksettes som en obligatorisk ordning?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Stortinget vedtok som kjent endringer i energiloven den 13. mars 2009 for å legge til rette for innføring av energimerking av bygninger, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. O. nr. 52 (2008-2009) og Besl. O. nr. 64 (2008-2009).

Ordningen for energimerking av bygninger er omfattende. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at det er hensiktsmessig med en gradvis innfasing av energimerkeordningen. Fra 1. juli 2010 vil det være obligatorisk med energiattest ved salg, utleie eller oppføring av boliger, yrkesbygg og fritidsboliger.

Utsatt innføring av krav til energiattest for bygninger til juli 2010 gir en mulighet til å kvalitetssikre energimerkeordningen ytterligere. Det er for tidlig å si om dette arbeidet vil medføre at saken må forelegges for Stortinget på nytt.