Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:579 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er store politiske visjoner om utbygging av vindkraft til lands og til vanns. En ulempe med vindkraft er uforutsigbar produksjon. Regulerbar vannkraft er ideelt som sikkerhet for uforutsigbar vindkraft for å ha balanse i kraftnettet.
Kan Statsråden gi noen anslag for hvor mye vindkraft man kan fase inn i det norske vannkraftsystemet uten at det reduserer forsyningssikkerheten eller robustheten i systemet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen arbeider for en mer robust kraftforsyning med økt produksjon, en mer effektiv energibruk og en fortsatt styrking av overføringsforbindelsene. Forsyningssikkerheten er vesentlig styrket etter at denne Regjeringen tiltrådte. I treårsperioden 2006-2008 ble det satt i drift nye vann- og vindkraftverk med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende 3,0 TWh. Til sammenligning ble det i treårsperioden 2003-2005 satt i drift nye vann- og vindkraftanlegg med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende rundt 2,1 TWh. I treårsperioden 2006-2008 ble det videre gitt konsesjoner til vann- og vindkraftanlegg med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende om lag 4,1 TWh, mens det i treårsperioden 2003-2005 ble gitt konsesjoner til anlegg med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende om lag 3,2 TWh. Statnetts investeringer i tiltak i nettet har vært mer enn dobbelt så høye for årene 2006-2008 som for årene 2003-2005. Blant annet ble NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland satt i drift i mai 2008.

I dagens situasjon representerer ikke norsk vindkraftproduksjon noe problem for forsyningssikkerheten. Regjeringen vil følge opp den politikken som er ført gjennom hele forrige stortingsperiode med en styrking av innsatsen knyttet til innenlands energiforsyning. Regjeringen legger stor vekt på å øke tilgangen på fornybar energi. Det gjelder både vann- og vindkraft. I denne forbindelse vil det også være viktig å legge til rette for økninger i regulerbar vannkraftkapasitet.

Satsingen på økt utbygging av fornybar energiproduksjon forutsetter at det også investeres i nett. Det er avgjørende at vi har et sentralnett med tilstrekkelig kapasitet. For å lykkes med satsingen på fornybar energi er det behov for betydelige investeringer på alle nettnivå de kommende årene, både innenlands og i nye kabler til utlandet.