Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:580 (2009-2010)
Innlevert: 29.01.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 08.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor behandles Taiwans representasjons - og regjeringskontor (Taipei Representative Office) i Norge annerledes, enn det deres representasjons - og regjeringskontorer blir i våre naboland som f.eks. Danmark og Sverige, og i forhold til andre nasjoners konsulater/representasjonskontor som er i Norge, og vil statsråden ta initiativ til å endre på denne diskrimineringen?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål til finansministeren, Dokument nr. 15:410 (2009-2010), datert 23.12.2009, besvart 11.01.2010, der jeg spør om omtrent det samme (med bakgrunn i et spørsmål i toll - og avgiftsreglene), uten å få et godt svar på hvorfor Taiwan forskjellesbehandles sett i forhold hvordan det praktiseres i andre land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet kan forholde seg protokollært kun til stater vi har diplomatiske forbindelser med, eller internasjonale institusjoner og organisasjoner vi har inngått en avtale med. Norge anerkjenner som kjent Folkerepublikken Kina og fører det som kalles en ett-Kina politikk. Taiwan er folkerettslig sett en del av Folkerepublikken Kina og har ikke status som eget land. Norge har følgelig heller ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan.

Med bakgrunn i bestemmelsene i Wienkonvensjonen om diplomatisk samkvem, innrømmes land som Norge har diplomatiske forbindelser med, fulle diplomatiske immuniteter og privilegier i Norge. Dette innbefatter disse lands ambassader og konsulater. Tilsvarende gjelder for internasjonale institusjoner eller organisasjoner som har etablert kontor i Norge, og som er innrømmet begrensede diplomatiske immuniteter og privilegier på grunnlag av en egen vertskapsavtale.

Siden Taiwan ikke har status som egen stat, innrømmes Taipeis representasjonskontor heller ingen diplomatiske immuniteter eller privilegier.

Både Sverige og Danmark fører en tilsvarende politikk som Norge og har ikke diplomatiske forbindelser med Taiwan. Av dette følger at Taiwans representasjonskontor heller ikke her er innvilget noen form for diplomatisk status eller diplomatiske privilegier. Eventuelle praktiske tillempninger andre nasjoner har funnet mulig å gi Taipeis representasjonskontor innenfor sine nasjonale regler, er hverken aktuelt eller gjennomførbart i Norge.