Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:583 (2009-2010)
Innlevert: 01.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre bedre rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillingene som minoritetsrådgivere?

Begrunnelse

Etter det undertegnede erfarer er andelen minoritetsrådgivere med minoritetsbakgrunn relativt lav.
Samtidig fremgår det bl.a. av Imdi-rapporten ”Ungdom med innvandrerbakgrunn: verdier, normdannelse og livsvalg - en kunnskapsstatus” (2008) at ungdom med minoritetsbakgrunn ønsker rådgivere med liknende bakgrunn som dem selv, noe som etter undertegnedes mening er avgjørende viktig i skole- og veiledningssituasjonene disse ressurspersonene skal fungere i.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har arbeidsgiveransvar for minoritetsrådgiverne, som er en del av regjeringens innsats mot tvangsekteskap gjennom Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011).

IMDi har som mål at ansatte i direktoratet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifikasjonsprinsippet følges slik at den best kvalifiserte søker får stillingen. Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i IMDi er på 31 prosent per 31.12.09. Rekrutteringen av minoritetsrådgivere for arbeidet mot tvangsekteskap har foregått på ordinær måte i IMDi, med hovedfokus på å få de best kvalifiserte inn i prosjektet. Det er viktig at minoritetsrådgivere har nødvendig kompetanse og evne til oppfølging av den enkelte.

Det er derfor bra at av de 31 minoritetsrådgiverne som er tilsatt har 12 innvandrerbakgrunn. I tillegg har tre minoritetsrådgivere en forelder med innvandrerbakgrunn.

Andelen minoritetsrådgivere med innvandrerbakgrunn er dermed på 39 prosent.