Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:584 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden medvirke til at det blir fortgang i arbeidet med planlegging av ny RV 22 for å løse kø- og trengselsproblemene på strekningen Fetsund - østsiden av Glomma?

Begrunnelse

Det er store kø- og trengselsproblemer knyttet til RV 22 på strekningen Fetsund - østsiden av Glomma. Trengselsproblemene har vedvart i mange år, og er preget av sterk pendlertrafikk til Lillestrøm, Gardermoen, Lørenskog og Oslo. Både pendlere og det lokale næringslivet tar sterkt til orde for en løsning på køproblemene på strekningen.
Det kommunale planarbeidet skal gå tregt, og flere tar nå til orde for et statlig initiativ eller regulering av et slikt prosjekt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utbygging av fire felt på rv 22 Lillestrøm – Gardervegen i Fet er det høyest prioriterte prosjektet innenfor Oslopakke 3 på Romerike. I Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2010-2013 og Statens vegvesens Handlingsprogram for perioden 2010-2013 er prosjektet prioritert med til sammen 200 mill. kr i 2012 og 2013. Prosjektet er kostnads- beregnet til 400 mill. kr. Det forventes at prosjektet vil bli fullfinansiert ved rullering av handlingsprogrammet, slik at det kan stå ferdig fram til Gardervegen i løpet av 2014.

Det forventes at dette prosjektet vil redusere kø- og trengselsproblemene på strekningen Fetsund – østsiden av Glomma.

Ut over bygging av 4 felt mellom Lillestrøm og Gardervegen i Fet er det ikke satt av midler til rv 22 i planene for Oslopakke 3 fram til 2028. En eventuell videre utbygging av rv 22 over Glomma må vurderes i det videre prioriteringsarbeidet i Oslopakke 3. Planleggingsressursene må brukes på de prosjekter som er vedtatt for gjennomføring i de nærmeste årene.