Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:587 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre videre tilbud for brukerne av Kongsgård rideskole på Bygdøy?

Begrunnelse

På Bygdøy Kongsgård drives det rideskole. Den arrangerer kurs i sprang- og dressurridning og har også tilbud om ”knøttekurs” for de yngste rytterne. Til sammen har rideskolen ca. 270 deltakere på kurs hver uke. Rideskolen disponerer både innendørs og utendørs ridebane. I stallen er det plass til 37 hester. Noen av ponniene brukes også til runderidning i forbindelse med arrangementer på Folkemuseet.
Rideskolen har sin historie tilbake til 1912, da Kong Haakon tillot ridestier på Kongsgårdens områder. Så sent som i 2001 ble det bygd moderne stall, som ga hus til hester og ryttere da ridesenteret på Skøyen ble lagt ned.
Intensjonen til rideskolen er å bidra til en kongsgård som er tilgjengelig med aktivitet, tilhørighet og miljøskapende visksomhet og et sundt tilholdssted for alle i alle aldre.
Etter at driften av Kongsgården ble overdratt til Folkemuseet har det vist seg vanskelig å drive Rideskolen. Det ser i dag ut som om skolen kan bli lagt ned.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: 1. januar 2004 fikk Norsk Folkemuseum bruksretten og forvalteransvaret over gårdsbruket på Bygdø Kongsgård. Museets disposisjonsrett og forpliktelser er forankret i en avtale mellom Norsk Folkemuseum og Staten ved daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Avtalen fastsetter blant annet at allmennheten skal sikres tilgang til og bruk av Bygdø Kongsgård og at gården skal utvikles til et moderne, helhetlig publikumsanlegg med mulighet for satsing på historisk landbruk.

I tråd med føringene som ligger i avtalen med Staten arbeider Norsk Folkemuseum for å åpne kongsgården for et bredest mulig publikum. Dette innebærer blant annet en omlegging av driften ved Bygdø Kongsgård slik at den inkluderes bedre i museets øvrige formidlingsarbeid. Norsk Folkemusuem ønsker å lage et pedagogisk opplegg knyttet til samspillet mellom mennesker og naturen og skape fortrolighet mellom barn og dyr, blant annet gjennom å introdusere barn for hest og ridning.

I styremøte 8. februar besluttet styret for Norsk Folkemuseum å utsette behandlingen av saken om en omlegging av driften ved Kongsgården. Jeg skal ha et møte med styret for å få en nærmere orientering om saken. Jeg presiserer at det lokale aktivitetstilbudet primært er et kommunalt og ikke et statlig anliggende og en varig løsning på denne saken betinges av kommunale prioriteringer og er i all hovedsak Oslo kommunes ansvar. Jeg vil i denne sammenheng minne om at ridehallen på Bygdø Kongsgård er oppført med midlertidig tillatelse som er forlenget til utgangen av 2010.