Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:588 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Personer som er 16 år gamle kan ha førerkort på både traktor/henger og lett motorsykkel, men er avskåret fra å kjøre snøscooter, selv ved kjøring i 7-10 km/t ved preparering av skiløyper.
Vil statsråden vurdere å gi dispensasjon fra krav om førerkort for lag og foreninger som lager skiløyper med snøscooter i oppmerket trase?

Begrunnelse

Frivilligheten er en grunnleggende drivkraft i samfunnsutviklingen, og en grunnpilar i det norske samfunnet. Det er derfor viktig at frivillig sektor har rammebetingelser som ikke forhindrer rekrutteringen av engasjerte mennesker som er villige til å påta seg ulønnet arbeid. Fremskrittspartiet legger blant annet vekt på å gi frivillig sektor økt uavhengighet og større finansielle muskler, blant annet ved å gå imot moms på idrettsarrangmenter og treningssentere. Gode rammebetingelser for frivillig sektor må også innebære at krav om blant annet sertifisering og autorisering for ulønnet arbeid begrenses til et minimum, blant annet når det gjelder krav om førerkort for scooterkjøring i forbindelse med frivillig arbeid.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Førerett i klasse S (snøscooter) kan erverves når man er fylt 16 år, men føreretten er fram til fylte 18 år begrenset til beltemotorsykkel i klasse 1. Klasse 1 defineres som beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg. Forskjellen på scootere i klasse 1 og klasse 2 er hovedsakelig fartspotensialet.

Kravet om opplæring for førerett i klasse S er satt av hensyn til sikkerhet for føreren, passasjerer og andre som ferdes i naturen, samt natur og miljø. Statistikken viser at uerfarne førere er særlig utsatt for ulykker. Tilstrekkelig opplæring skal bidra til å redusere risikoen for ulykker. Gjennom opplæringen får eleven kompetanse som er nødvendig for å kjøre på en ansvarlig måte.

Preparering av skiløyper foregår ofte i områder hvor også andre mennesker og dyr ferdes. Skiløpere eller dyr kan for eksempel komme brått på i samme løype som snøscooteren kjører i. I slike situasjoner er det viktig at føreren av snøscooteren handler korrekt slik at ulykker unngås. Opplæringen for snøscooter er praktisk rettet og har fokus på nyttekjøring i tillegg til å vektlegge elevens selvinnsikt og risikoforståelse. Kjøretreningen foregår i variert terreng, og deler av opplæringen foregår med slede, slik som ved preparering av skiløyper.

Å tillate at personer, som ikke har førerett i klasse S, kan kjøre snøscooter for det formål å preparere skiløyper, vil ikke være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig verken av hensyn til føreren eller til andre som ferdes i samme område. En alternativ fartsbegrensning til 7-10 km/t for slik kjøring, vil være tilnærmet umulig å håndheve og likeledes vanskelig for scooterføreren å etterleve. Det kan oppstå situasjoner hvor det vil kunne være nødvendig å kjøre i høyere hastighet for å komme unna annen ferdsel eller å manøvrere scooteren utenfor oppkjørt trasé. Håndtering av snøscooteren i slike situasjoner krever god kompetanse hos føreren.

Jeg kan således ikke se at det er grunn til å gjøre endringer i dagens ordning. Kravet om opplæring for førerett i klasse S er som nevnt begrunnet ut fra hensynet til sikkerhet for føreren, passasjerer og andre som ferdes i naturen, samt miljøet. Ønsket fra enkelte lag og foreninger kan ikke gå foran hensynet til sikkerheten for føreren av snøscooteren og/eller andre som ferdes i området.