Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:589 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Ved nedleggelse av HV 18 ble det besluttet at HV 18s innsatsstyrke Delfin fortsatt skulle være en egen enhet underlagt HV 16, som et prøveprosjekt frem til august 2011. Uheldigvis ser det ut til at Innsatsstyrke Delfin er i ferd med å bli lagt ned da det pr. dags dato kun er 3 ansatte jf. opprinnelig plan om minimum 7 faste stillinger. Øvrige stillinger er mobiliseringspersonell.
Hvor fattes beslutninger om redusering/avvikling av Delfin som går på tvers av tidligere beslutninger, i HV eller i FD?

Begrunnelse

Øst-Finnmark Heimevernsdistrikt ble lagt ned og slått sammen med Vest-Finnmark HV distrikt og fungerer i dag som Finnmark HV distrikt. Når HV18 ble lagt ned ble det besluttet at HV 18s innsatsstyrke Delfin fortsatt skulle være en egen enhet, - underlagt HV 16. De signalene som derimot er kommet meg i hende, tilsier at Delfin ikke lenger er en prioritert oppgave for HV og at både bemanningssituasjonen og økonomiske investeringsmidler blir bevisst tilbakeholdt. Dette går på tvers av tidligere vedtak og det er derfor interessant å vite hvor, og av hvem denne nedskjæringen blir gjort i en tid da nær sagt alle politiske partier er enige i at norsk suverenitet og tilstedeværelse i nord er av den største betydning.
Jeg, og mange med meg frykter for at det allerede er fattet beslutninger om at innsatsstyrke Delfin skal legges ned. Både med bakgrunn i bemanningssituasjonen og at det virker som om det er en total investeringsstopp for styrken.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsstaben har opplyst at generalinspektøren for Heimevernet, i forbindelse med nedleggelse av Heimevernsdistrikt 18, besluttet å videreføre innsatsstyrke Delfin i distriktet. Begrunnelsen var å opprettholde styrken i det området hvor den er lokalisert og rekruttert. Selv om innsatsstyrke Delfin ble videreført, ble den kommandomessig underlagt Heimevernsdistrikt 16 i Bjerkvik. Dette er et prøveprosjekt for å øke kontrollspennet for Heimevernsdistrikt 16, og for å kunne operere en innsatsstyrke som har sitt oppsettingssted et stykke unna sitt hovedkvarter. En evaluering vil gjennomføres i løpet av to år.

Som en følge av omstillingen i Heimevernet besluttet generalinspektøren å redusere antall årsverk ved innsatsstyrke Delfin fra seks til tre stillinger. Innsatsstyrke Delfins personelloppsetning er på 163 befal og mannskaper. Styrken har i dag en bemanning på 70 befal og mannskaper. Forsvarsstaben har understreket at generalinspektøren for Heimevernet arbeider for å øke bemanningen i styrken.

For 2010 har generalinspektøren for Heimevernet lagt opp til et høyt aktivitetsnivå for alle innsatsstyrkene. Forsvarsstaben har vektlagt at innsatsstyrke Delfin er høyt prioritert når det gjelder trening i 2010. I tillegg til ordinær trening skal innsatsstyrke Delfin også delta på øvelse Cold Response 2010.

Heimevernet har vært igjennom en betydelig omstilling og kvalitetsforbedring de siste årene. Den grunnleggende endringen som har funnet sted, spesielt med etableringen av innsatsstyrkene, gjør at Heimevernet i dag er langt bedre tilpasset de aktuelle utfordringer enn situasjonen var for få år siden.