Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:591 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Et stort antall rein er påkjørt og drept av toget på Saltfjellet. Jernbaneverket har bevilget penger til et reingjerde med ingenting har skjedd. I mellomtiden fortsetter påkjørslene. Det eneste som hjelper er at farten settes ned frem til reingjerdet er ferdig oppsatt. En slik nedsettelse av farten vil kunne føre til en forsinkelse på 12 min.
Vil statsråden sørge for at NSB/Jernbaneverket sørger for at farten blir satt ned i det aktuelle området til gjerdet eller andre permanente tiltak er på plass?

Begrunnelse

Reineier Oluf Anders Kuhmunen og Per Ole Oskal har i løpet av 3 måneder mistet 90 rein, og tallet steg med 6 bare i løpet av siste helg. Dette er intet annet enn en stor dyretragedie. Dette fører til store tap for reineierne, og en stor påkjenning for lokomotivførerne. Det er bevilget ca.5. mill. kroner til oppsett av et reingjerde, men dette arbeidet er ikke kommet i gang. I mellomtiden fortsetter påkjørslene i uforminsket styrke, dette kan ikke fortsette. Reineierne er fortvilet over de lidelsene som reinen utsettes for, og for de tap de selv får. Reineierne har forsøkt å flytte reinen inn mot grensen til Sverige, men på grunn av rovdyrangrep trekker reinen tilbake til Saltfjellet.
Dette rammer selvfølgelig også ansatte på togene, og da spesielt lokførerne. De har gitt klart uttrykk om at de "gruer" seg til hver dag de skal på arbeide. Et reingjerde med overganger er det eneste permanente som kan stoppe disse påkjørslene, men dette ser ut til å ta lang tid for å få etablert. Det beste kortsiktige tiltaket er å senke farten i det aktuelle området. Dette kan føre til en forsinkelse på Nordlandsbanen på inntil 12 minutter, noe som må være akseptabelt i denne situasjonen. Jeg håper Statsråden finner grunn til å reagere slik at ikke denne dyretragedien får utvikle seg videre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Reinpåkjørsler er etter hva jeg får opplyst et problem ikke bare over Saltfjellet men også på andre deler av Nordlandsbanen, for eksempel forbi Majavatn og i øvre del av Namdalen. Jernbaneverket fremholder at etaten og de kommunene med flest påkjørsler på Nordlandsbanen har et godt samarbeid om de utfordringene som dette representerer. I 2009 ble det bevilget 5 mill kr over statsbudsjettet til gjerding på Nordlandsbanen. Av disse midlene ble 2 mill kr ikke benyttet, da disse skulle anvendes til gjerde på Saltfjellet (mellom Semska og Sørelva). Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak om dispensasjon for oppsetting av gjerde ble påklaget og midlene er derfor overført til årets budsjett. Etter det jeg er kjent med, er vedtaket nå opphevet av Direktoratet for Naturforvaltning og er returnert til Fylkesmannen for fornyet behandling.

Jernbaneverket arbeider videre med en konsekvensutreding omkring bygging av et gjerde på Saltfjellet med tanke på å gjennomføre dette i 2010. Dersom dette ikke fører fram, vil Jernbaneverket i samarbeid med reindriftsnæringen, vurdere en omprioritering av gjerdestrekningene.

Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av hastigheten på deler av Nordlandsbanen, skal det først nevnes at togselskapene følger de anvisninger som Jernbaneverket til enhver tid gir om saktekjøring når det er observert dyr langs linjen.

Reinflokkene befinner seg i varierende grad over hele Saltfjellet fra litt nord for Bolna stasjon i sør til litt nord for Lønsdal stasjon i nord, til sammen en distanse på ca. 30 km. Dyrene forflytter seg i tillegg raskt. En hastighetsreduksjon må derfor gjelde hele denne strekningen.

Togenes lange bremselengde gjør at hastigheten må reduseres ned mot sikthastighet for at påkjørsler skal unngås, det vil si 40 km/t eller lavere. Tidstapet over denne distansen vil for et persontog bli på 20 - 25 minutter, for et godstog ca. 15 minutter. De forsinkelsene som oppstår ved en eventuell innføring av en slik nedsatt kjørehastighet, vil i tillegg akkumulere seg. Fordi strekningen er enkeltsporet med begrenset krysningskapasitet mv, vil forsinkelsen kunne bli 60 - 70 minutter på enkelte tider av døgnet for de mest utsatte togene. Å kreve at togene skal fast kjøre saktere, vil derfor føre til betydelige brist i punktligheten, og at mer av togtrafikken dermed blir overført til lastebil- og biltrafikk på vegene. En slik hastighetsreduksjon vil i tillegg øke risikoen for at toget kjører seg fast når det er mye snø på og ved sporet.

På møte mellom aktørene som ble avholdt i regi av Fylkesmannen i Nordland 4. februar i år, ble det i tillegg til eksisterende ordninger innført nye utvidede rutiner når det gjelder varsling om rein langs toglinja til lokførere, samt å intensivere arbeidet rettet mot å fjerne påkjørte dyr fra linjen slik at ordinær trafikk skal kunne gå som normalt. Jeg ønsker å avvente effekten av disse tiltakene.