Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:594 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å påse at en har tilstrekkelig lovverk og tiltak som kan hjelpe de barna som faller utenfor og trenger hjelp fra flere etater?

Begrunnelse

I Haugesundsavis den 28.januar 2010 kan en lese at Tortursaken har avslørt barnevernsbarn som søker rus. Tenåringer som begår grov vold. Barnevernsbarn som stadig vekk er på rømmen fra institusjoner, egne hjem og politiet. Ulike barnevern i regionen har hatt ansvar for de tiltalte i tortursaken og flere av barna rammes av ulike lovverk for sosial, helse, psykiatri, kriminalitet og barnevern. Barnevernet sier de savner lover/rammer som kan ta vare på de aller vanskeligste barna, og de mener at barna blir rammet av for mange lover som slår hverandre i hjel.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: La meg først få si at jeg er enig med representant Horne i at et godt og funksjonelt samarbeid mellom offentlige tjenester som barnevern, politi, skolen, helsetjenesten og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for at utsatte barn og unge skal få nødvendig hjelp og oppfølgning.

Jeg vil i den forbindelse nevne at Regjeringen i september 2008 nedsatte et eget utvalg for å se på samordningen av tjenester for utsatte barn og unge. Flatø-utvalget ble gitt et vidt mandat som blant annet omfattet en gjennomgang av mulighetene og krav til samarbeid mellom tjenestene. Utvalget ble også bedt om å vurdere organiseringen av det offentlige hjelpeapparatet og om å identifisere og vurdere eventuelle økonomiske eller lovmessige hindre for samarbeid.

Utvalgets utredning Det du gjør, gjør det helt – bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge (NOU 2009:22), ble overlevert Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember 2009. I samarbeid med andre aktuelle departementer forbereder nå Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet en bred høring av forslagene i Flatø-utvalget.

Jeg vil for øvrig nevne at ett av tiltakene i regjeringens strategi for forebygging Felleskap – trygghet – utjevning, er å gjennomgå regelverket for formidling av opplysninger mellom tjenestene i det offentlige tjenesteapparatet. Hensikten med dette arbeidet er å sikre mer effektiv informasjonsutveksling mellom tjenestene i tilfeller som berører liv, helse og livsvilkår. Arbeidet omfatter en kartlegging av praksis og rettsoppfatninger i ulike fagmiljøer.