Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:595 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:445 (2009-2010) tok jeg opp problemstillingen knyttet til den 3350 meter lange strekningen uten midtdeler på E18 øst for Grimstad, der det er mange ulykker. Jeg er glad for at statsråden i sitt svar fra 19. januar 2010 nå sier det skal tas tak i saken, og at byggingen kan starte i 2011.
Vil statsråden også vurdere å iverksette strakstiltak med midlertidig midtdelere for å forhindre enda flere trafikkulykker frem til ny permanent midtdeler er på plass?

Begrunnelse

Det er nesten sammenhengende midtdeler på E18 fra Kristiansand i Vest-Agder til Harebakken i Arendal i Aust-Agder, men det gjenstår en strekning på 3350 meter øst for Grimstad. Det har vært en rekke ulykker på strekningen. Den siste måneden har det ifølge Agderposten 30. januar 2010 vært flere alvorlige ulykker, også etter mitt spørsmål om faste midtdelere dokument nr 15:445.

- 17. desember frontkolliderte to biler ved Bietunnelen. En person alvorlig skadet
- Tidligere samme dag kolliderte en personbil og en lastebil. Lettere personskader.
- 25. desember fikk en bilist sleng på bilen, og skar over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta.
- 25. januar kolliderte en bil med enden av midtdeleren ved Frivoll. Mindre personskade.
- Ifølge Paal Sodefjed (fylkessekretær Trygg Trafikk) var det en ulykke til i forrige uke mellom Bie og Vik
- 29. januar fikk en bilist skrens ved Bietunnelen, og skled over i motsatt kjørefelt.
- 29. januar frontkolliderte to biler i bakken ved MC-klubben, rett ved Vik
- I tillegg til disse datofestede ulykker, har jeg fått telefon om andre som har skrenset over i motgående kjørefelt og endt i grøfta på andre siden, hvor det bare har vært materielle skader.

Midlertidige midtdelere har vist seg å være et godt tiltak andre steder i landet, og bør også vurderes på E18 øst for Grimstad. Jeg er veldig bekymret for denne strekningen, og håper noe kan gjøres før liv går tapt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er kjent med at det har vært en rekke ulykker i vinter, derav fem med person- skader. E18 driftes etter en såkalt barvegstrategi, men det har vært kraftige snøfall flere ganger i vinter og flere av ulykkene har skjedd på dager med vanskelige kjøreforhold.

Det har nylig vært avholdt et møte mellom Statens vegvesen og politiet om de ulykkene som har vært. Statens vegvesen gjør for tiden en vurdering av hvilke midlertidige tiltak som bør iverksettes i påvente av breddeutvidelse og midtrekkverk. Statens vegvesen meddeler at det som strakstiltak bl.a. vil satt opp et fareskilt (skilt 148) med underskilt (817.4) for det aktuelle stedet hvor det har vært flere ulykker. Dette er med bakgrunn i en analyse av adferdsmønsteret forut for noen av de alvorlige ulykkene. Andre tiltak kan bli vurdert senere.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at det dessverre ikke er plass til midlertidig betongmidtdeler på flere av delstrekningene uten å gjøre vegen bredere. Betongdeler kan i teorien settes på de strekningene som har tilstrekkelig bredde, men dette vil ikke løse problemet i forhold til alle de ulykkene som har vært. Det er også vanskelig å finne en god endeavslutning på en betongdeler i det aktuelle området. Det er uheldig med mange oppstykkede strekninger med midtdrekkverk. Det er ofte standardsprang som gir uheldig kjøremønster og som medfører ulykker.

Det er fremdeles min ambisjon å forsere arbeidet med et permanent midtrekkverk på den aktuelle strekningen så langt det er praktisk mulig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.