Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:597 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. 515 om hvordan fylkene bruker penger på veivedlikehold fra 1.1.2010. Jeg går ut fra at statsråden er opptatt av å følge godt med på hvordan de nye fylkesveiene spesielt og alle fylkesveiene generelt blir vedlikeholdt. Derfor bør det gjennomføres en sammenligning mellom de enkelte fylkers budsjett for veivedlikehold i 2009 og budsjett for 2010 sammenholdt budsjett 2009 tillagt midler fra Forvaltningsreformen inkl. 1 mrd. i økt rammeoverføring.
Vil statsråden legge frem en slik oversikt?

Begrunnelse

I svar på spm. 515 oppgis at det i 2009 ble budsjettert med 1,9 mrd.kr. til drift og vedlikehold av fylkesveinettet.
I Prp. 1S (2009-2010) er det oppgitt både fylkesvis og samlet fordeling av midler til drift og vedlikehold - samlet med 2542 mrd. kr.
I tillegg kommer samlet 1 mrd.kr. til ekstra innsats gjennom økt rammetilskudd.
Samlet skulle dette gi ca. 5,5 mrd. kr.
Når SD oppgir at det i fylkeskommunenes budsjetter for 2010 samlet er satt av 4639 mrd.kr. til drift og vedlikehold kan det se ut som om det fra fylkene brukes mindre penger til dette formålet enn de beløpene som følger med Forvaltningsreformen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bevilgningen til fylkeskommunenes nye samferdselsoppgaver som følge av forvaltningsreformen ble i budsjettet for 2010 foreslått fordelt med i underkant av 5,7 mrd. kr over kap. 572, post 60 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Det ble i tillegg lagt inn 1 mrd. kr til en styrking av fylkeskommunenes frie inntekter i 2010 begrunnet med det økte vegansvaret. Den samlede overføringen til fylkeskommunenes nye samferdselsoppgaver over kap. 572, post 60 ble således 6,7 mrd. kr.

Som omtalt i svar på spørsmål 515, har fylkeskommunene meldt tilbake at de vil bruke 4,6 mrd. kr til drift og vedlikehold i 2010. Det er usikkerhet i disse tallene. Til sammenlikning utgjør summen av de fylkesvise budsjettene for 2009 (det gamle fylkesveg- nettet) og de beregnede midlene til drift og vedlikehold som følge av forvaltningreformen i 2010 (det nye fylkesvegnettet) i underkant av 4,5 mrd. kr.

Det ble ikke lagt eksplisitte statlige føringer om fylkeskommunene skulle bruke tilleggsbevilgningen på 1 mrd. kr til drift, vedlikehold, investeringer eller på andre områder. Fylkesfordelingen av midlene er imidlertid gjort på bakgrunn av den fordelingsmodellen som er benyttet til fordeling av midler til investeringer. Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at det også på fylkesvegnettet er et betydelig vedlikeholds- etterslep, og at det kun er økte rammer til investeringer i vegnettet som på sikt kan bidra til reduksjon i etterslepet. Styrkingen av de frie inntektene fordeler seg slik:

Mill 2010-kr

Styrking frie inntekter

01 Østfold 38

02 Akershus 66

03 Oslo 51

04 Hedmark 45

05 Oppland 41

06 Buskerud 48

07 Vestfold 31

08 Telemark 38

09 Aust-Agder 21

10 Vest-Agder 30

11 Rogaland 67

12 Hordaland 89

14 Sogn og Fjordane 106

15 Møre og Romsdal 68

16 Sør-Trøndelag 56

17 Nord-Trøndelag 42

18 Nordland 92

19 Troms 45

20 Finnmark 26

1 000

Selv om en betydelig del av riksvegnettet er overført til fylkeskommunene, har Samferdselsdepartementet et overordnet ansvar for å følge med på og vurdere utviklingen i vegnettet. Derfor vil departementet i samarbeid med Statens vegvesen utvikle et opplegg for rapportering om fylkeskommunenes bevilgninger til fylkesveger. Slik rapportering er viktig blant annet for å bidra til å synliggjøre erfaringer med forvaltningsreformen og for å kunne vurdere utvikling i tilstanden på fylkesvegnettet.