Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:600 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har 3. februar en artikkel om situasjonen i hæren beskrevet slik den oppleves av flere offiserer. Gjenomgående er det trist lesning og viser en hær som ikke er på det nivå den bør være. Bl.a. sier en offiser "Økonomien tillater bare halvparten av øvelsesdøgn beskrevet i reglementet for utdanning av soldater".
Kan statsråden bekrefte at dette er tilfelle eller bedriver flere offiserer her en direkte feilinformasjon av fakta?

Begrunnelse

Bildet som tegnes av det norske forsvaret er dystert og brigaden i nord omtales som et benløst skjelett. Det som likevel er et pluss, slik jeg ser det, er at det finnes ansvarlige offiserer som tør å si fra om hvordan hverdagen oppleves og hvordan den påvirker vår forsvarsevne. Jeg håper statsråden også ser dette poenget.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: La meg innledningsvis understreke at regjeringen har lagt betydelig vekt på å styrke Hæren. I tråd med denne politikken er bemanningen økt med rundt 50 prosent over de fire siste år. Det høye nivået ved utgangen av 2009 videreføres i 2010. Hærens budsjett er fra og med 2006 til og med 2010 reelt styrket med 745 mill. kroner.

Under utarbeidelse av inneværende langtidsplan 2009-2012 ble det lagt til grunn at øvingsnivået i Hæren var for lavt. Det har derfor vært forutsatt en gradvis opptrapping fremover mot 2012. Øvingsaktiviteten i Hæren i 2009 var i gjennomsnitt ca. 17 øvingsdøgn. Den er planlagt til i gjennomsnitt ca. 20 øvingsdøgn i 2010. Vinterøvelsen Cold Response kommer i tillegg med ca. 7 øvingsdøgn. Øving er prioritert til avdelinger som bidrar til pågående operasjoner. For eksempel har Telemark bataljon gjennomført 28 øvingsdøgn i 2009.

Forsvarsdepartementet vil i tillegg nevne at også operasjonsspesifikk trening og deltagelse i operasjoner gir en meget betydelig oppbygging av kompetanse. Like fullt er det helt nødvendig å øke treningsnivået til de deler av Hæren som fortsatt ligger under ønsket nivå. Et hovedmål de siste årene av langtidsperioden er å få til en slik økning.

Forsvarets struktur på overordnet nivå frem mot 2012 vurderes som tilfredsstillende og utviklingen i Hæren er i hovedsak i rute. Det må likevel understrekes at det er krevende å gjennomføre både omstilling, styrkeproduksjon og operasjoner samtidig.