Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:602 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Stavanger Aftenblad har lørdag 30. januar en artikkel om besøk fra NATO general Wolfgang Kørte, hvor det hevdes at NATO kan komme til å forlate Stavanger på grunn av endrede forutsetninger.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden er kjent med om det foreligger slike vurderinger hos NATO i dag og om det har vært diskusjon mellom statsråden eller noen fra hennes personell om en slik mulighet?

Begrunnelse

I artikkelen hevdes det også at NATO mener at Norge ikke har forholdt seg til gjensidige forutsetninger, noe som kan komme til å ramme vår troverdighet på sikt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. februar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om vurderinger rundt fremtidig lokalisering av Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger, som følge av at det operative hovedkvarteret er flyttet til Bodø.

Norge har forpliktet seg til å yte vertslandsstøtte til JWC på Jåtta i form av bl.a. avtalte tjenester. Denne støtten er regulert gjennom en avtale mellom Norge og NATO som ble inngått i 2006. Forsvarsdepartementet har, senest i januar 2010, forsikret JWC om at våre forpliktelser ligger fast. Avtalen gir ingen binding om at det operative hovedkvarteret må ligge på Jåtta ved Stavanger. JWC har bekreftet dette gjennom et brev til sjefsredaktøren i Stavanger Aftenblad og i en pressemelding.

Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det foreligger noen vurderinger i NATOs organer om at JWC kan komme til å forlate Stavanger som følge av flyttingen av det nasjonale operative hovedkvarteret til Bodø. Derimot er departementet kjent med JWCs behov for rimelig innkvartering. Selv om innkvartering ikke er en forpliktelse i inngåtte avtaler, har departementet lovet JWC at behovet for slik innkvartering vil bli vurdert i forbindelse med en pågående helhetsplanlegging for Forsvaret i Stavanger-området.