Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:604 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av organisk nedbrytbart avfall i Norge. I tiden som har gått etter at forbudet ble innført er det blitt klart at praksisen i forhold til å gi dispensasjon fra forbudet varierer betydelig mellom fylkene.
Kan undertegnede be om å få oversendt en fylkesfordelt oversikt over dispensasjoner som er gitt fra deponiforbudet etter innføringen 1. juli 2009?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført for å redusere utslippene av metan fra avfallsdeponier og for å øke gjenvinningen. Da forbudet ble fastsatt, ble det forventet at det ville ta omkring fem år før tilstrekkelig alternativ behandlingskapasitet var etablert. Det ble derfor vurdert som nødvendig å åpne for midlertidige dispensasjoner fra forbudet.

Fylkesmennene skal rapportere til Klima- og forurensningsdirektoratet om status for deponiarbeidet innen 1. mars 2010. Dette vil gi et godt grunnlag for en samlet oversikt over dispensasjoner. Vedlagte tabell fra Klima- og forurensningsdirektoratet viser imidlertid en foreløpig oversikt over de dispensasjoner fylkesmennene har gitt. Det understrekes at dette ikke er en fullstendig og endelig oversikt og at det trolig forekommer feil og mangler i datagrunnlaget. Blant annet mangler tall for enkelte fylker.

Om lag 70 % av alle deponier for ordinært avfall har søkt om dispensasjon. Få søknader er blitt avslått, men en del dispensasjoner er blitt gitt med relativt kort varighet. En dispensasjon omfatter ikke nødvendigvis hele den avfallsmengden deponiet mottok før deponiforbudet trådte i kraft. Samme deponi kan også ha flere dispensasjoner for ulike avfallsfraksjoner eller avfall fra ulike avfallsbesittere. Det er stor variasjon i hvilke avfallmengder som omfattes av hver enkelt dispensasjon. Den foreløpige oversikten omfatter totalt 44 dispensasjoner av ulik varighet. Disse dispensasjonene utgjør til sammen om lag 360 000 tonn avfall i 2009, 290 000 tonn i 2010 og 120 000 tonn i 2011. Klima- og forurensningsdirektoratet har tidligere anslått at forbudet vil føre til at omtrent 650 000 tonn avfall årlig, som ellers ville gått til deponi, må behandles på annen måte.

Det er tilstrebet størst mulig likebehandling ved fylkesmennenes behandling av dispensasjonssøknader gjennom relativt detaljerte retningslinjer fra Klima- og forurensningsdirektoratet. I retningslinjene blir det lagt vekt på at dispensasjon bare bør innvilges i tilfeller hvor det ikke foreligger hensiktsmessige alternativ til deponering og hvor det er konkrete planer om levering av avfallet til annen behandling fra et fastsatt tidspunkt. Markedssituasjonen for forbrenning av avfall har nå for øvrig endret seg slik at det ikke lenger er samme mangel på forbrenningskapasitet, og mye av grunnlaget for å gi dispensasjoner har dermed falt bort. Jeg er kjent med at Klima- og forurensningsdirektoratet har bedt fylkesmennene om å være svært restriktive med å innvilge søknader om forlengelse av de dispensasjoner som er gitt.

Vedlegg til svar:

Vedlegg: Foreløpig oversikt over dispensasjonerFylke Antall *Mengder i 2009** *Mengder i 2010 *Mengder i 2011 *Sum

Hordaland 5 77500 70834 - 148334

Rogaland 3 33983 37417 - 71400

Vest-Agder 4 40000 80000 - 120000

Vestfold 1 500 - - 500

Hedmark 2 6000 12000 12000 30000

Oppland 3 42940 32880 18940 94760

Aust-Agder 4 29000 - - 29000

Telemark 7 32450 36500 20250 89200

Finnmark 2 - - - -

Troms 2 4500 4500 - 9000

Østfold 2 16250 16250 - 32500

Oslo & Akershus 2 35000 - - 35000

Buskerud 7 45225 71450 71450 188125

Sogn og fjordane - - - - -

Møre og romsdal - - - - -

Sør Trøndelag - - - - -

Nord Trøndelag - - - - -

Nordland - - - - -

Sum 363348 290997 122640 847819

*Mengder i tonn

**Mengder i 2009 gjelder for 6 måneder (1/7-31-12)