Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:606 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 10.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Samfunnet og enkeltmenneskene er i dag helt avhengig av en sikker strømframføring. I forbindelse med det store snøfallet rundt nyttår, i vestre del av Vest Agder var enkelte abonnenter uten støm opp til 5 døgn. Utstyr som vannpumper, nødvendig utstyr til gårdsdrift etc. kunne da ikke benyttes. Trær som hadde falt over linjen var hovedårsaken til strømbruddene.
Vil statsråden sørge for at regelverket for linjerydding blir revidert og skjerpet for å gi sikrere strømforsyning til abonnentene i framtiden?

Begrunnelse

Dagens samfunn er så teknologisk, og elektrisk strøm er en livsnødvendighet for at samfunnet ikke skal stoppe opp. Offentlige myndigheter, bedrifter og private får store vansker når det oppstår strømbrudd. Boliger utenfor regulerte strøk får som regel vann fra egen brønn. Dagens teknikk med dype brønner gjør at ved strømbrudd blir vannforsyningen kuttet. Gårdsdrift i særdeleshet er avhengig av sikker strømtilførsel.
Undersøkelser etter strømbruddene i vestre del av Vest Agder ved årsskiftet viste at de fleste problemene oppstod på grunn av trær som hadde falt over linjene. Det er neppe realistisk å rydde så brede trefrie gater at trær som knekker under dårlig vær ikke når linjene. Likevel finner jeg det nødvendig å fokusere på behovet for øket linjerydding. I dag er reglene klare, men neppe tilfredsstillende i lys av at tilveksten på all type skog er meget stor. Nettmyndigheter bør kunne felle utsatte trær uten først å kontakte grunneierne dersom situasjonen tilsier at felling er nødvendig. Det opplyses fra nettselskapene at dette ikke er tilfellet. Økonomisk kompensasjon kan følge deretter. Samfunnssikkerhet med tilfredsstillende framføring av elektrisk strøm er en nødvendighet i dagens og morgendagens samfunn.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er enig med representanten i at stabil og sikker strømforsyning er en viktig del av samfunnssikkerheten. Strømutfall kan gi den enkelte som rammes betydelige problemer. Strømutfall utgjør et meget betydelig samfunnsproblem dersom de varer lenge og rammer mange.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører hvert år tilsyn med nettselskapene i landet, hvor kontroll av linjerydding av høyspenningslinjer er en obligatorisk del av tilsynene. Man kontroller blant annet hvordan nettselskapenes rutiner for linjerydding er nedfelt i selskapets internkontrollsystem og direktoratet tar stikkprøver ute langs linjene.

I henhold til forskriften er minstekravet til avstand mellom trær og vegetasjon og høyspentlinjer tre meter. Formålet med forskriften er at elektriske anlegg skal planlegges, bygges, drives og vedlikeholdes uten å være til fare for liv, helse og materielle verdier.

Minstekravene i forskriften er imidlertid ikke tilstrekkelig til å sikre stabil forsyning i enhver situasjon. I spesielle værsituasjoner, for eksempel ved sterk vind eller ved store snøfall med våt og tung snø, kan det likevel forekomme strømbrudd. Det selskapet som eier nettet må derfor på grunnlag av egne risikovurderinger bestemme om det er behov for større avstander til trær og vegetasjon i det enkelte geografiske området. Et generelt krav om velteavstand for trær vil på den annen siden medføre store kostnader og er ikke blitt vurdert som samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Fra og med 2002 la DSB om sin praksis og innskjerpet og prioriterte tilsynet med selskapenes linjerydding. Tilstanden i det norske distribusjonsnettet er nå blitt vesentlig bedre. Arbeidet med å holde linjetraseene frie for trær og vegetasjon er en vedvarende oppgave for nettselskapene og DSB vil derfor også i fremtiden føre tilsyn med at selskapene holder linjene i forskriftsmessig stand.

I et land som Norge må likevel den enkelte kunde av nettselskapene ta høyde for at avbrudd i strømforsyningen kan forekomme. Avhengig av behovet må kunden selv vurdere om det er behov for reservekraft eller andre energikilder. Det fremgår av forskriftene for lavspenningsanlegg, (lokal strømforsyning) for at strømkunden skal vurdere om uavhengig strømtilførsel er nødvendig, dersom avbrudd kan forårsake fare for mennesker, husdyr eller omgivelsene.

For øvrig er nettselskapene også underlagt regulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)/Olje- og energidepartementet (energiloven med forskrifter) som har betydning for forsyningssikkerheten. Blant annet er nettselskapene gjennom dette regelverket forpliktet til å holde nettet i forsvarlig stand og å rette feil uten ugrunnet opphold etter avbrudd.

Regelverket inneholder for øvrig også en ordning som gjør at nettselskapenes inntekter er avhengig av leveringspåliteligheten i egen elektrisitetsforsyning. Ordningen omfatter avbrudd med varighet lengre enn 3 minutter. Ordningen fungerer slik at dersom leveringspåliteligheten synker over tid, så synker også nettleien.

Ved svært langvarige avbrudd (over 12 timer) har NVE innført en ordning med direkte utbetaling fra nettselskapet til sluttbrukerne. Eksempelvis vil et sammenhengende avbrudd på fem døgn kunne gi en direkte utbetaling på 5300 kroner. Sluttbrukerne må fremme et krav innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

Som nevnt ville det være en umulig oppgave å sikre full strømforsyning til alle abonnenter i Norge til enhver tid. Samlet sett mener jeg at regelverket slik det nå er utformet og slik det blir fulgt opp av både DSB og NVE gir forbrukere og næringsdrivende rimelig grad av sikkerhet og jeg legger derfor ikke opp til en skjerping av regelverket for linjerydding nå.