Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:615 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 04.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden bidra til at saken om Nikkino AS og fjellboringsriggen som forsvant etter at Mesta ble skilt ut fra Statens vegvesen, blir løst og firmaet får sitt rettmessige produkt tilbake?

Begrunnelse

Mesta ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003. Denne prosessen gikk med få unntak veldig bra. I dag opplever vi en vellykket og konkurransedyktig organisasjon, og mer vei for pengene som resultat. Imidlertid kan det se ut til at selskapet Nikkino as har falt mellom to stoler i prosessen. Dette private firmaet fra Gaular i Sogn og Fjordane skal ha leid ut en nyutviklet fjellboringsrigg til Statens vegvesen i forkant av utskillelsen, som ingen kan vedkjenne seg senere. Riggen er et patentert produkt, beregnet på anvendelse festet på en gravemaskinbom. Denne er særlig effektiv for utviding av veier og fjellsprengning av mindre anlegg. Statens vegvesen og Mesta oppgis å legge skylden på hverandre, og resultatet har i 7 år vært at Nikkino AS ikke har tilgang på sin egen oppfinnelse og patenterte produkt. Siden det åpenbart var Statens Vegvesens sin utbyggingsavdeling som hadde riggen til utprøving, og at det statlige selskapet Mesta nå har overtatt deres virksomhet, er det rimelig at statsråden rydder opp i dette forholdet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På bakgrunn av henvendelser fra Nikkino As ved Ingvar og Einar Osen i 2008 og 2009 har Samferdselsdepartementet vært i kontakt med Statens vegvesen Vegdirektoratet om den nevnte boreriggen. Etter det jeg er kjent med ble Statens vegvesen ved årtusenskiftet tilbudt å prøve fjellboreriggen fra Nikkino AS på noen veganlegg. Riggen ble brukt på noen enkle utbedringsanlegg i 2001 og 2002. Statens vegvesen har oppgitt at riggen ble tilbakelevert til eieren i 2002. Etter Statens vegvesens kjennskap ble den parkert på Nemek AS sitt verksted i Åmodt, Vinje kommune i Telemark. Dette var altså før Mesta AS ble skilt ut som et eget statlig eid aksjeselskap for vegproduksjon.

Statens vegvesen har dermed overfor departementet avkreftet at etaten er i besittelse av boreriggen. Når det gjelder omstendighetene vedrørende riggens faktiske lokalisering, har Samferdselsdepartementet overfor Ingvar og Einar Osen avvist saken som et anliggende for departementet og bedt om at konflikten løses direkte mellom de involverte partene. Dersom eier av riggen mener at den fortsatt er i Statens vegvesens besittelse, har departementet ansett det mest hensiktsmessig at eierne går til rettslige skritt for en endelig avklaring av ansvarsforholdet.