Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:616 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 04.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hvordan skulle bevilgningene vært fordelt mellom helseforetakene i Helse Midt, dersom Magnussen-utvalgets kriterier for inntektsfordeling ble lagt til grunn?

Begrunnelse

I NOU 2008:2 foreslo Magnussenutvalget kriterier for fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Stortinget har i hovedsak sluttet seg til anbefalingen gjennom Innst. S. nr. 11 (2008-2009). Selv om denne fordelingsnøkkelen gjelder fordeling av bevilgninger fra staten til de regionale helseforetakene, er det interessant å vite hvordan inntektsfordelingen internt i de regionale helseforetakene ville vært dersom samme fordelingsnøkkel ble lagt til grunn. Dette gjelder særlig for Helse Midt Norge, der den vanskelige økonomiske situasjonen ved St. Olavs hospital over tid har hatt negative konsekvenser for de øvrige helseforetakene.
Det bes om en oversikt fordeling av inntekter mellom helseforetakene i Helse Midt, sammen med en oversikt over hvordan fordelingen ville vært utfra Magnussen-utvalgets kriterier for inntektsfordeling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Staten overfører inntekter til de regionale helseforetakene, som på sin side har ansvar for å tildele inntekter til egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med sitt ”sørge for”-ansvar.

Regjeringen har innført Magnussenutvalgets forslag til fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene gjennom vekst i inntektsrammene i 2009 og 2010, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009) og Prop. 1 S (2009-2010). Magnussenutvalgets mandat var å vurdere inntekter fra staten til de regionale helseforetakene. Også de fire regionale helseforetakene baserer seg i stor grad på ulike inntektsmodeller ved fordeling av inntekter innenfor sin region, men dette var ikke en del av utvalgets mandat.

Magnussenutvalgets forslag til modell gir en inntektsfordeling mellom de fire regionale helseforetakene basert på såkalte behovs- og kostnadsindekser, men ingen informasjon om fordeling videre ned på helseforetaksnivå. Jeg kan derfor ikke si hva fordelingen mellom helseforetakene i de fire helseregionene ville vært dersom en brukte Magnussenutvalgets modell. Dette skyldes blant annet at Magnussenutvalgets modell i hovedsak baserte seg på et tallgrunnlag på regionalt helseforetaksnivå. Det er ikke sikkert at dette settet med indekser er velegnet til å fange opp lokale variasjoner innad i for eksempel Helse Midt-Norge.

Det er blant annet derfor de regionale helseforetakene utarbeider og utvikler egne inntektsmodeller. I dette arbeidet ser de regionale helseforetakene hen til den nasjonale inntektsmodellen og utvikling av inntektsmodellene i de andre regionene. Innføring av nye inntektsmodeller kan imidlertid være krevende nasjonalt og regionalt pga. omfordelingseffekter.

Fra Helse Midt-Norge RHF får jeg opplyst at de fra budsjettåret 2008 tok i bruk en ny inntektsmodell for den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i sin region. Når det gjelder finansieringen av de øvrige oppgavene, skjedde det ingen endring i modellen. Den samme modellen er planlagt innført for psykisk helsevern fra 2011. Helse Midt-Norge RHF har utviklet deler av Magnussenutvalgets forslag til inntektsmodell for sin region. Dette kriteriesettet (behovsnøkler for somatiske helsetjenester) brukes imidlertid ikke direkte til fordeling, men benyttes i en analysesammenheng ved vurdering av fordeling av inntekter til somatikk i regionen. Helse Midt-Norge RHF opplyser at de analysene de har fått utført på behovs- og kostnadssiden til nå, ikke tyder på at basisrammene til St. Olavs Hospital har vært for høye sammenlignet med andre helseforetak.

Jeg har tillit til det arbeidet Helse Midt-Norge RHF gjør når de fordeler inntektene i sin region og til det utviklingsarbeidet de gjennomfører med sin inntektsmodell.