Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:617 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er årsaken til at statsråden ikke vil bidra til å sikre videre drift av sykehjemsavdelingen ved Sjømannshjemmet i Stavern gjennom å sikre en investeringsbevilgning, ev. særlig driftstilskudd for finansiering av låneopptak, over statsbudsjettet?

Begrunnelse

Sjømannshjemmet i Stavern har lang historie som velferdstilbud for sjøfolk fra Norge. Det er en ideell stiftelse og driver både omsorgsboliger og sykehjem for tidligere sjøfolk. Sjøfarten har vært en vesentlig del av norsk næringsliv og har betydd mye for det norske velferdssamfunnet. Sjøfolk som lever mye av livet på sjøen mister i mange tilfeller tilhørigheten til egen formelle bokommune og blir rotløse. På Sjømannshjemmet i Stavern kan de møte folk med samme bakgrunn og erfaring som dem selv og tilbringe alderdommen i et trygt og godt miljø, fra omsorgsbolig via sykehjem og over i livets slutt.
Sjømannshjemmet er i en særstilling i norsk sammenheng. Det er det siste særlige velferdstilbudet til tidligere sjøfolk av denne typen og rekrutteringen til Sjømannshjemmet er nasjonal. Omlag 70 % av beboerne på Sjømannshjemmet kommer fra andre kommuner enn Larvik.
Et samlet Storting har konstatert at Sjømannshjemmet må sees på som et tilbud som har nasjonale funksjoner. Et enstemmig Storting har også konstatert viktigheten av videre drift av Sjømannshjemmets sykehjemsavdeling.
Til tross for disse merknadene fra et enstemmig Storting, har departementet ikke villet bidra til å sikre nødvendige midler for videre drift av sykehjemsavdelingen. Ansvaret er skjøvet over på Sjømannshjemmet selv og Larvik kommune som vertskommune.
Sjømannshjemmets sykehjemsavdeling er i svært dårlig stand og det er helt nødvendig med vesentlig forbedringer for å tilfredsstille Arbeidsmiljøloven og de krav en i dag må stille til bokomfort for personer med behov for sykehjemsplass.
Sjømannshjemmet har Hans Majestet Kongen som beskytter og har fra stiftelsen av hatt vedtekter ved Kgl. res.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kommunene har et lovpålagt ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til befolkningen. I dette ansvaret ligger et ansvar for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for omsorgstjenester.

Som en del av Omsorgsplan 2015 har Regjeringen fra 2008 innført et investeringstilskudd som går til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av sykehjem og omsorgsboliger, forvaltet av Husbanken. Regjeringen har som målsetting å gi tilskudd til 12 000 omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Gjennom investeringstilskuddet er det for 2008 og 2009 lagt til rette for 3500 nye plasser. For 2010 har Stortinget, gjennom budsjettbehandlingen, vedtatt å bevilge midler til ytterligere 2500 plasser. Søknadsinngangen følges nøye, og regjeringen vil løpende gjøre en vurdering av rammen som er gitt for ordningen og innfasingen av denne.

Jeg viser samtidig til at Stortinget i Budsjettinnst. 11 S (2009- 2010) omtaler Sjømanns-hjemmet i Stavern. Komiteens flertall viser her til det tilbudet og den spesielle funksjonen Sjømannshjemmet i Stavern har. Videre påpekes Sjømannshjemmets lange tradisjoner, og at hjemmet må ses på som et tilbud som også har nasjonale funksjoner.

Kommunene kan gjennom investeringsordningen nevnt over søke om midler. Det vil da være Husbanken som forestår den konkrete saksbehandlingen og fatter de endelig vedtak og tildeling av midler. Helse- og omsorgsdepartementet har ut over dette ingen ytterligere tilskudd til det formål det her spørres om.