Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:619 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden snarest og i langt større grad få på plass avtaler om soning i hjemlandet for kriminelle utlendinger som sitter i norske fengsler?

Begrunnelse

I ulike sammenhenger ser vi at statsråden uttaler et ønske å intensivere bruken av soning i hjemlandet for kriminelle utlendinger som har fått sin dom i Norge. Statrådens svar til undertegnede i replikkrunden i spørretimen den 6. januar 2010, ga heller ikke et konkret svar på hvordan denne soningen skal utføres. Vi vet at våre fengsler er fulle, herav utgjør kriminelle utlendinger ca en tredjedel av de innsatte. Videre vil jeg påstå at det løslates dømte kriminelle tidligere enn straffen tilsier med det formålet å frigi fengselskapasitet. Jeg forventer at Statsråden snarest, og i langt større grad får på plass avtaler som sikrer hjemsending av kriminelle til soning i sine hjemland.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som det framgår av regjeringsplattformen ønsker regjeringen å intensivere arbeidet med å overføre utenlandske straffedømte til soning i sitt hjemland.

Et av virkemidlene er å framforhandle nye bilaterale avtaler om soningsoverføring. Inngåelse av bilaterale avtaler krever imidlertid enighet mellom statene. Jeg er i første rekke interessert i å få en ny avtale om soningsoverføring med Romania, og har tatt dette opp med min rumenske kollega justisminister Predoiu i forbindelse med mitt besøk til Romania i høst og i forbindelse med det uformelle europeiske justisministermøtet i Toledo i januar. Det synes å være interesse for en slik utvidet avtale i Romania. Fra norsk side er det oversendt et forslag til avtale.

Jeg vil også be om nye avtaler med andre stater som har mange borgere i norske fengsler.

Regjeringen ønsker å inngå en tilslutningsavtale til EUs rammebeslutning om soningsoverføring. Dette er allerede tatt opp i en rekke møter med representanter fra EU-land. I og med at Lisboa-traktaten medfører en del institusjonelle endringer når det gjelder kompetansen til å fremforhandle avtaler på vegne av EU på dette området, er imidlertid tidspunktet for når en slik tilslutningsavtale kan inngås uviss.

Jeg vil understreke at arbeidet med å få flere utenlandske straffedømte til å sone i utlandet, ikke alene er avhengig av inngåelse av nye avtaler om soningsoverføring. De fleste stater det er aktuelt å overføre straffedømte til er part til Europarådets konvensjon om overføring av straffedømte. Denne konvensjonen er basert på at den domfelte samtykker til overføringen. En tilleggsprotokoll til konvensjonen gir imidlertid mulighet for å overføre til soning uten samtykke dersom det foreligger et endelig utvisningsvedtak. Overføring til videre soning i hjemlandet forutsetter at det gjenstår minst 6 måneder soningstid og at hjemlandet samtykker i overføringen.

Justisdepartementet har nedlagt mye arbeid i å få fortgang i prosessene som bl.a. leder frem til endelig utvisningsvedtak og etterfølgende soningsoverføring. Det er utarbeidet regelverk om hurtigbehandling av disse sakene og en særskilt innsatsgruppe er nå opprettet i departementet med sikte på effektivisering og bedre oppfølging av overføringssakene.