Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:622 (2009-2010)
Innlevert: 04.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): 1.mars stenges bassenget ved Kristiansund sykehus. Dette er en konsekvens av at regjeringen foreslo en omlegging av finansieringsordningen av poliklinisk fysioterapitjeneste i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010. Det var dette vi fryktet ville skje, men som regjeringspartiene sa at statsråden skulle sørge for ble videreført gjennom oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.
Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde bassengdriften ved dette sykehuset og andre?

Begrunnelse

Også på andre sykehus varsles reduksjoner i tilbudet til pasientgrupper som er helt avhengig av opptrening og etterbehandling i basseng. I budsjettdebatten svarte Tore Hagebakken fra Ap på min bekymring om at dette kunne skje. Han sa at han "rett og slett forventet at helseregionene sørger for å videreføre nødvendige og riktige behandlingstilbud", og at disse signalene fra Stortinget var et signal til helseregionene. Han sa videre at endringen i finansieringsordningen ikke var et innsparingstiltak. Han var enig med meg i at bassengtiltakene er viktig, og han hadde videre tillit til at dette fortsatt ville bli videreført, selv om midlene nå var innlemmet i rammen til de regionale helseforetakene.
Jeg har mottatt et brev fra ledere av fysioterapitjenesten ved til sammen 11 sykehus i østlandsområdet, både offentlige og private. Her skriver de om det omfattende arbeidet de har drevet mht. poliklinisk utredning og oppfølging av pasienter, i tett samarbeid med andre spesialiteter i sykehuset. Eksempler er oppfølging etter brannskader, større traumer, nerveskader, kreftbehandling mm, også treningstilbud i basseng, som helt klart kan defineres som spesialisthelsetjeneste. Videre skriver de at fra 1. januar 2010 får sykehusene ikke lenger refusjon for fysioterapi som har vært utført poliklinisk, og at retten til å ta egenandel fra pasientene også er tatt bort. Andre helsepersonellgrupper på poliklinikkene omfattes av ISF-ordningen, mens fysioterapeutene nå står uten en tilsvarende ordning. Dessverre stemte også regjeringspartiene i Stortinget nei til et forslag fra opposisjonspartier om å vurdere å gi poliklinisk fysioterapitjeneste samme ordning som andre personellgrupper.
Det er pasienter med stort behov for polikliniske fysioterapitjenester som rammes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har det samlede ansvaret for at innbyggerne i de respektive helseregionene får tilgang til likeverdige og gode spesialisthelsetjenester. Ved den endringen som nå skjer fra 2010 vil midlene til fysioterapi bli lagt inn i basisrammen til de regionale helseforetakene. Bakgrunnen er at midlene skal fordeles mer likt mellom landets helseregioner og sykehus, slik at pasientene uansett bosted skal få et mest mulig likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester. Jeg forutsetter og forventer at helseregionene sørger for å videreføre de behandlingstilbud som er nødvendige og riktige slik at deres ”sørge for”-ansvar ivaretas på en best mulig måte.

Til og med 2009 var det leger og i enkelte tilfeller jordmødre som hadde forskriftsmessig hjemmel til å kreve egenandel ved poliklinisk konsultasjon ved sykehus. Fra 2009 er ISF-regelverket endret, slik at enkelte prosedyrer utført av andre helsepersonellgrupper enn leger inngår i utbetalingsgrunnlaget. Det har vært behov for å samordne ISF-regelverket og forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp hva gjelder muligheten til å kreve egenandel. Fra 2010 kan det kreves egenandel for helsehjelp utført av helsepersonell som omfattes av dagens ISF-ordning. Dette vil gjelde sykepleiere, jordmødre, psykologer, audiografer og tannleger. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er helsepersonellet i seg selv som utløser ISF-refusjon, men den helsehjelpen som gis.

Tverrfaglig arbeid innenfor rehabilitering utløser ISF-refusjon. Poliklinisk rehabilitering karakteriseres av sammensatte tilbud som gis i løpet av samme dag. Eksempler på disse er kombinasjoner av organisert gruppeundervisning (pasientopplæring el.), fysioterapi, andre rehabiliterende tiltak mv.

Dersom poliklinisk fysioterapi også skal inkluderes i den innsatsstyrte finansieringen må denne aktiviteten i poliklinikkene registreres og kostnadsberegnes. En slik endring i ISF-regelverket må vurderes i forbindelse med det videre arbeidet med samhandlingsreformen.