Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:620 (2009-2010)
Innlevert: 05.02.2010
Sendt: 05.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kritikken mot innføringen av kildeskatten er hard. Mye tyder på at forberedelsene har vært for svake og at man har manglet innsikt i hvilke konsekvenser innføringen har for den enkelte skattyter.
Har statsråden og departementet god oversikt over utslagene kildeskatten gir, og kan man anslå hvor mange det er av de som nå trekkes kildeskatt som normalt ikke ville ha betalt inntektsskatt i Norge?

Begrunnelse

Det kan være mange årsaker til at norske pensjonister velger å flytte til utlandet. Sykdom, levekostnader og klima er noen av dem. Kildeskatten har rammet mange av dem hardt, fordi de ikke har klart å framskaffe nødvendig dokumentasjon i tide. For en del med lave trygder og utbetalinger kan dette være så alvorlig at det er et spørsmål om utbetalingene når kildeskatten er trukket, er store nok til et forsvarlig livsopphold for skattyter og hans familie.
Mange pensjonister i viktige land som Spania og Thailand levde inntil rett før nyttår i den tro at kildeskatten ikke var noe som ville vedkomme dem. De har derfor hatt liten tid til å forberede seg. For mange med små utbetalinger kan kildeskatten dermed få store konsekvenser for livskvaliteten.
Det har kommet fram eksempler på personer som har så lav trygd at de ikke ville ha betalt skatt i Norge. De trekkes allikevel kildeskatt. Det er også eksempler på at kildeskatten medfører at utbetalingen blir så lavt at en kan sette spørsmålstegn ved om mottager har nok til forsvarlig livsopphold.
Skal en si noe sikkert om det, må en ha kunnskap om forholdene i mottagerlandet. Spørsmålet er om departementet har den nødvendige oversikt over de utslag kildeskatten kan gi for den enkelte.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Både skatteavtalen mellom Norge og Spania og skatteavtalen mellom Norge og Thailand legger retten til å skattlegge pensjoner (herunder folketrygdytelser) til bostedsstaten. Disse skatteavtalene innebærer at personer som skal anses skattemessig bosatt i disse landene etter skatteavtale vil ha krav på fritak fra norsk kildeskatt på pensjoner i 2010. I avtalen med Spania gjelder dette utbetinget, mens det i avtalen med Thailand gjelder ett unntak. Dersom en inntekt er skattepliktig i Thailand bare for det beløpet som overføres til Thailand eller mottas der, skal bare den inntekten som er beskattet i Thailand fritas for skatt i Norge.

De nevnte fritakene kan ikke innvilges bare på grunnlag av at den enkelte pensjonist selv mener seg å bo i Spania eller Thailand og opplyser dette til skattemyndighetene. Det må stilles visse krav til dokumentasjon av den bostedsmessige tilknytningen, og for Thailands vedkommende av at inntekten er undergitt beskatning der. Den enkelte pensjonist i Spania og Thailand som i tide framlegger den nødvendige dokumentasjon, vil få et trekkfritak. På bakgrunn av all informasjon som er gitt fra Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatteetaten i forbindelse med innføringen av kildeskatt på pensjoner, er det vanskelig å forstå at behovet for å dokumentere de nevnte forholdene skal komme overraskende på noen.

For dem som er berettiget til fritak fra kildeskatt på grunnlag av skatteavtale, vil forskuddstrekk i de løpende pensjonsutbetalingene være et midlertidig problem, som løses når trekkfritak er innvilget på grunnlag av den nødvendige dokumentasjonen. Trukket skatt vil i slike tilfeller etter søknad kunne tilbakebetales. Om skattyter ikke søker om tilbakebetaling, vil for mye trukket skatt bli utbetalt på ordinær måte i forbindelse med skatteoppgjøret. Det aktivitetskrav som følger av dokumentasjonsbehovet mv. kan ikke anses som noen urimelig byrde på utflyttede pensjonister fra Norge.

For de landene der Norge etter skatteavtale har adgang til å ilegge kildeskatt, må det skilles mellom EØS-land og landene utenfor EØS. Pensjonister som er bosatt innenfor EØS, og som blir skattlagt til Norge for det vesentlige av sin inntekt, har rett til å benytte skattebegrensningsregelen. Det er nettopp denne som gjør at minstepensjonister med mindre formuer ikke betaler inntektsskatt til Norge. Disse pensjonistene innenfor EØS får derfor ingen kildeskatt.

Utenfor EØS var det i 2006 om lag 2 400 personer som bodde i et land der skatteavtalen med Norge gir Norge rett til å skattlegge pensjon fullt ut ved kilden. Departementet har ikke tilgjengelig inntektsopplysninger om disse og således heller ikke statistikk som viser hvor mange av disse som risikerer å måtte betale mer i kildeskatt enn de ville ha betalt med ordinære norske skatteregler. Beregninger basert på statistikk for bosatte i Norge viser imidlertid at om lag 20 pst. av alle AFP-, alders- og uførepensjonister bosatt i Norge ikke betaler inntektsskatt i dag. Dersom inntektsfordelingen blant pensjonister bosatt i utlandet er om lag lik den blant pensjonister bosatt i Norge, så betyr dette at om lag 480 personer risikerer norsk kildeskatt til tross for at de ikke ville ha betalt skatt om bopelen fortsatt hadde vært i Norge. Et nytt generelt kildeskattsystem kan ikke ha som mål at ingen av de utenlandsbosatte skal få høyere skatt enn om de hadde fortsatt å bo i Norge i stedet.