Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:624 (2009-2010)
Innlevert: 05.02.2010
Sendt: 08.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I en artikkel i Aftenposten den 5.2.2010 og sammenhengen mellom fravær og frafall uttaler statsråden blant annet: "Det er innlysende at dette henger sammen. Vi vet at hvis man har mye fravær, så er man i faresonen for ikke å fullføre. Og fullfører man ikke, så er det et risikomoment når det gjelder sykefravær og tidlig uføretrygd."
Betyr dette at statsråden er villig til å vurdere å gjeninnføre krav om nærvær for å få karakter i fagene i videregående skole?

Begrunnelse

I en artikkel i Aftenposten den 5.2.2010 fremkommer det at forskning viser en klar sammenheng mellom fravær i videregående og senere frafall i skolen og dermed økt sjans for å havne utenfor arbeidslivet. I samme artikkel uttaler rektor Anne Skalleberg:

"Det er nok en mindre følelse av plikt i dag og elevene har mindre frykt for autoriteter. Men det at fraværet gir såpass små konsekvenser, tror jeg er avgjørende."

Arnstein Mykletun, leder for regjeringens ekspertgruppe i arbeidet med redusert sykefravær peker på at

"et effektivt virkemiddel mot sykefravær i arbeidslivet kan være å stramme inn fraværsregimet i videregående skoler."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg sa 13. januar i år i Stortinget at jeg sammen med Utdanningsdirektoratet vil se nærmere på reglene knyttet til fravær i den videregående skolen. Dette arbeidet er vi nå i gang med. Som jeg har gitt uttrykk for overfor media, er en slik gjennomgang av regelverket for fravær viktig blant annet fordi den som har mye fravær også er i faresonen for ikke å fullføre sin videregående opplæring. I tillegg til dette, får personer som ikke fullfører videregående opplæring oftere enn andre sykefravær og uføretrygding seinere i livet.

Jeg er kjent med at det, av ulike grunner, har vært mange forskjellige oppfatninger ute i skoleverket om hvordan nåværende regelverk skal forstås og praktiseres. Slik skal det ikke være. Jeg tar sikte på at den gjennomgangen av fraværsreglene vi nå holder på med, skal resultere i en klargjøring for alle parter fra og med skolestart høsten 2010.

Fordi vi nå vurderer ulike sider og hensyn i denne saken, finner jeg det ikke riktig å forskuttere hvilke løsninger som vil bli valgt. Det jeg imidlertid kan si, er at endringer i nåværende forskriftsbestemmelser om fravær ikke vil bli iverksatt uten at saken har vært på høring i sektoren på forhånd.

Til spørsmålet om jeg er villig til å gjeninnføre krav om nærvær for å få karakter i fag, kan jeg imidlertid si at det også i dag er regler knyttet til nærvær i den videregående skolen. I opplæringsloven § 3 -4 står det at: ”Elevane, lærlingane og lærekandidatane skal vere aktivt med i opplæringa” og i forskrift til opplæringsloven § 3 – 3 står det at ”Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte til og delta aktivt i opplæringa slik at læraren eller instruktøren får grunnlag for å vurdere eleven, lærlingen eller lærekandidaten sin kompetanse i faget”. I forskriften står det også at stort fravær kan føre til at grunnlaget for å sette karakter mangler. Dersom en karakter mangler har det den alvorlige følgen for eleven at vedkommende ikke kan få vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring. Bestemmelser om at en kan risikere å ikke få fagkarakter ved høyt fravær har eksistert i mange år i den videregående skolen.

For øvrig viser jeg til at etter opplæringsloven § 3 – 7 er det fylkeskommunen som i egne forskrifter fastsetter ordensreglement for den enkelte videregående skolen. I dette reglementet skal det gis regler både om elevenes rettigheter og plikter så langt slike regler ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.