Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:628 (2009-2010)
Innlevert: 05.02.2010
Sendt: 08.02.2010
Besvart: 16.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvor mange års praktisk erfaring fra kapitalforvaltning har medlemmene i Norges Banks Hovedstyre til sammen, og mener statsråden at hovedstyret har tilstrekkelig kompetanse til å forvalte et av verdens største fond?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norges Bank er det utøvende organ for pengepolitikken, og Norges Bank forvalter, på vegne av Finansdepartementet, formuen i Statens pensjonsfond utland. Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet i banken. Hovedstyret består av syv medlemmer, oppnevnt av Kongen i statsråd. Foruten sentralbanksjef Svein Gjedrem og visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad, som hhv. leder og nestleder, består hovedstyret av følgende medlemmer:

- Brit K. Rugland

- Liselott Kilaas

- Asbjørn Rødseth

- Ida Helliesen

- Eirik Wærness

- Gøril Bjerkan (varamedlem)

- Egil Matsen (varamedlem)

Utover dette har de ansatte i Norges Bank to medlemmer som deltar ved behandlingen av administrative saker.

Det gjelder ikke særskilte formelle kvalifikasjonskrav til hovedstyrets medlemmer. Det er imidlertid i forarbeidene til sentralbanklovens gjeldende regler om oppnevning av medlemmer og varamedlemmer (Ot.prp. nr. 81 (2002-2003) pkt. 3.5.1) lagt til grunn at medlemmene skal ”reflektere en bred bakgrunn og kompetanse, med særlig vekt på økonomi og finans samt betydelig innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger”. Utover dette er det i sentralbankloven og tilhørende forskrift fastsatt særskilte habilitetskrav til hovedstyrets medlemmer.

Etter min vurdering er det viktig at hovedstyret har bred faglig bakgrunn og betydelig innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger. Medlemmene i hovedstyret bør særskilt reflektere pengepolitisk/samfunnsøkonomisk kompetanse, kapitalforvaltningskompetanse og kompetanse på finansiell stabilitet. Jeg mener at de ulike hensyn er godt ivaretatt med sammensetningen av det nye hovedstyret.

Hva angår det enkelte medlems (og varamedlems) bakgrunn og konkrete yrkeserfaring, vises til vedlagte (relevante) utdrag fra den enkeltes cv.

Vedlegg til svar:

Sentralbanksjef Svein Gjedrem (f. 1950)

Utdannelse:

1975 Cand.oecon., Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2005 Gjenoppnevnt som sentralbanksjef i Norges Bank i ytterligere 6 år

1999 Beskikket som sentralbanksjef i Norges Bank i 6 år

1996-1998 Finansråd i Finans- og tolldepartementet

1994-1995 Opphold i EU-kommisjonen (permisjon fra Finans- og tolldepartementet)

1979-1995 Byråsjef, underdirektør, avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet

1975-1979 Konsulent i kredittpolitisk avdeling og i utredningsavdelingen, Norges Bank

Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad (f. 1949)

Utdannelse:

1975 Sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2008 Oppnevnt som visesentralbanksjef for 6 år

1997-2008 Direktør og medlem av ledergruppen (konsernledelsen) i Norges Bank. Leder for Norges Bank Pengepolitikk med ansvar for Økonomisk avdeling, Pengepolitisk avdeling, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen, Forskningsavdeling og Statistikkavdelingen

2000-2008 Engasjement Professor II i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

1998-1999 Engasjement studierektor II i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

1992-1996 Direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank

1990-1992 Senior Officer i EFTA med koordineringsansvar for finansielle tjenester og kapitalbevegelser i EØS-forhandlingene

1984-1990 Assisterende direktør i Økonomisk avdeling, Norges Bank

1982 Visiting Scholar ved University of Cambridge, England

1978-1984 Byråsjef, senere underdirektør i Økønomiavdelingen, Finansdepartementet

1974-1978 Vitenskapelig assistent ved Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i OsloBrit K. Rugland (f. 1958)

Utdannelse:

1982 Bachelor of Business Administration, Eastern Michigan University

2000-2004 Master of Management Program, Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring:

2000- Daglig leder Rugland Investering AS

1997-1999 Administrerende direktør Navion ASA

1995-1997 Direktør Statoil Shipping og Maritim Teknologi

1984-1995 Statoil

Økonomidirektør (konsern) (1992-1995)

Konserncontroller (1989-1992)

Budsjettsjef (1988-1989)

Senior økonomikonsulent (1985-1988)

Partnerrevisor (1984-1985)

1978-1979 Kontorfullmektig OljedirektoratetLiselott Kilaas (f. 1959)

Utdannelse:

1987: Master of Business Administration, IMD Lausanne, Sveits

1983: Magistergrad, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

2006- Aleris AS (administrerende direktør)

1997-2006 Stento ASA

SAIT-STENTO-ZENITEL (viseadministrerende direktør)

1987-1997 PA Consulting Group (partner, ansvarlig for olje, gass og enerigsektoren)

1984-1986 Norwegian Petroleum Consultants

1982-1983 Shell Internationale Petroleum Maatschappij bv., Nederland

Asbjørn Rødseth (f. 1951)

Utdannelse:

1976: Cand. oecon, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

1989- Professor (økonomi), Universitetet i Oslo

2002-2007: Dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

1982-1989 Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

1981 Finansdepartementet

1978-1981 Stipendiat, Universitetet i Oslo

1976-1977 Sivilarbeidstjeneste, Universitetet i Bergen

1974-1975 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

Ida Helliesen (f. 1947)

Utdannelse:

1971: Silivøkonom NHH

1972-73: Økonometristudier Paris

1993: Advanced Management Program (Harvard) (3 måneder)

Arbeidserfaring:

2008-2009 Konsulent for Norsk Hydro ifbm fusjonen med Statoil mv.

1980-2007: Norsk Hydro

Finansdirektør (2000-2007)

Kommersiell direktør Hydros Kraftdivisjon (1994-2000)

Direktør med ansvar for finans, it og personal (1992-1994) Økonomiavdelingen Gjødseldivisjonen (senere Yara) (1982 -1992), Økonomistab (1980-1982)

1973-80 Finansdepartementet, Finansavdelingen

Eirik Wærness (f. 1962)

Utdannelse:

1987 Cand.polit., Universitetet i Bergen. Hovedfag i sosialøkonomi.

1986 Ph.D.-kurs i anvendt økonometri, Norges Handelshøyskole

1985 Cand.mag., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:

2009- Econ Pöyry (Pöyry AS) Administrerende direktør

2008-2009 Stavanger Aftenblad ASA

Strategi- og økonomidirektør (2008-2009)

Direktør for strategi og forretningsutvikling (2008)

2003-2008 Statoil ASA

Direktør for økonomisk analyse i Utvikling og Produksjon (2007-2008)

Direktør konsernplan og ledelse (2005-2007)

Sjeføkonom (2003-2005)

2001-2003 Total E&P Norge AS Tax Manager

1994-2001 ECON Senter for økonomisk analyse

Partner (1997-2001)

Seniorøkonom (1996-1997)

1992-1993 Department of Economics, University of California, San Diego, USA Gjesteforsker

1989-1994 Finansdepartementet. Førstekonsulent/rådgiver/underdirektør i Skatteøkonomisk avdeling

1986-89 Senter for anvendt forskning (SAF, nå SNF) Forskningsassistent

Gøril Bjerkan (1. varamedlem) (f. 1967)

Utdanning:

1990 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

1991 Master i internasjonal økonomi og politikk, Institut für Weltwirtschaft, Kiel

2001 Cand. oecon./Høyere avdelings studier i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

2007 Cand. jur. Universitetet i OsloArbeidsforhold:

2007- Stipendiat Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

2002-2005 Seniorrådgiver Norges Bank, sentralbanksjefens stab

1996-2002 Rådgiver Norges Bank, markedsoperasjonsavdelingen

1995-1996 Soussjef DnB, likviditetsseksjonen

1991-1995 Konsulent/rådgiver Norges Bank, herunder sekretær i Statens Banksikringsfond 1991-1994.Egil Matsen (2. varamedlem) (f. 1968)

Utdannelse:

2001 Dr. oecon, NHH

Arbeidserfaring:

2005 Førsteamanuensis, NTNU

2002-2009 Vitenskapelig rådgiver, Norges Bank

2001-2004 Postdoktor, NTNU