Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:636 (2009-2010)
Innlevert: 09.02.2010
Sendt: 09.02.2010
Besvart: 16.02.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Når noen går bort er man avhengig av å få en skifteattest fra skifteretten for å få ordnet opp etter den som er gått bort. I de fleste tilfeller er dette kurant men i noen tilfeller, hvor man er avhengig av informasjon fra statsarkivet, kan dette ta alt for langt tid.
Mitt spørsmål til stastråden er om hun synes det er rimelig at skifteretten må vente i flere uker før nødvendig informasjon fremskaffes fra statsarkivet?

Begrunnelse

Jeg ønsker å bruke mine egne erfaringer som bakgrunn for denne henvendelsen. Min mor gikk bort tidlig i januar i år. Etter hennes bortgang dro jeg til skifteretten i Bodø og ba om en skifteattest noe de lovte å fremskaffe innen rimelig tid. Min mors mann, min far, gikk bort i 1970 og skifteretten i Bodø måtte derfor henvende seg dit for å få den informasjon de trengte for å utstede skifteattesten. Jeg ringte til skifteretten etter en uke og de sa at de ventet på statsarkivet. Jeg ringte etter to uker, da hadde de fått tilsendt papirer men noe var feil. Jeg ringte igjen i dag, snart 5 uker etter at min mor gikk bort men attesten var fortsatt ikke ferdig på grunn av statsarkivet.
Jeg forutsetter at statsråden er klar over hvor viktig en slik skifteattest er. Jeg får ikke betalt regninger som er mottatt i min mors navn, jeg får ikke stoppet posten hennes, jeg får ikke gjort opp selvangivelsen; jeg får med andre ord ikke gjort noe som helst. Dette fører igjen til at min mor, etter sin bortgang, i verste fall vil ende opp med anmerkning som dårlig betaler, pga statsarkivene. Jeg ser derfor frem til å høre hva statsråden mener er rimelig responstid fra denne etaten.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det statlige arkivverket prioriterer saker som gjelder dokumenter til bruk i juridiske saker. Normal saksbehandlingstid er inntil 15 virkedager fra saken er ankommet det aktuelle arkivet. Jeg anser dette for å være en helt akseptabel saksbehandlingstid. Det er generelt stor etterspørsel etter denne typen dokumenter, på noen tider av året mer enn andre, og siden materialet også tar noe tid å finne frem må det også påregnes noe saksbehandlingstid.

Jeg viser for øvrig til vedlagte kopi av e-postkorrespondanse med arkivverket.

Vedlegg til svar:

201000640-003

Fra: Ivar Fonnes [mailto:ivfo@arkiwerket.no]

Sendt: 9. februar 2 010 15:44

Til: Aronsen Karen Haug

Kopi: Elin Jacobsen; Tor Breivik

Emne: FW: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Nedenfor vil du finne svaret fra Statsarkivet i Trondheim, hvor saken er til behandling.

Det framgår av dette at brevet fra tingsretten tidligst har kommet til statsarkivet ca. 20. januar, sannsynligvis litt senere. (Pga. oppdatering av vårt elektroniske arkiv- og journalføringssystem har journalføringen vært litt forsinket, så vi har ikke helt nøyaktig dato). Behandlingstiden hittil er dermed maksimalt 16 virkedager, sannsynligvis litt mindre, og dette er omtrent på grensen av vår egen norm som er 15 virkedager. Som det framgår er saken nå klar for behandling.

Saker av denne typen er høyt prioritert hos oss, men saksmengden er stor, og det forekommer derfor topper som gjør at den normerte tiden iblant kan være vanskelig å holde til punkt og prikke. Jeg kan imidlertid forsikre om at alle institusjonslederne i Arkivverket tillegger

saksbehandlingstiden på slike saker stor vekt, og de rapporter jeg får, tilsier at man i all hovedsak holder de frister som er satt.

Vennlig hilsen Ivar Fonnes

Fra: Elin Jacobsen

Sendt: 9. februar 2 010 14:52

Til: Ivar Fonnes

Emne: RE: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Som en hovedregel behandler vi slike saker innen 15 virkedager. Dette ser ut til å være vår sak 2010/2169. Av saken fremgår det at dødsfallet var 07.01.2010. Brevet fra Salten tingrett er datert 18.01.2010. Det er journalført hos oss 01.02.2010. Jeg vet ikke nøyaktig når det kom inn til oss, men vi har hatt en del forsinkelser i journalføringen på grunn av Ephorte-oppdateringen. Saken er fordelt til saksbehandler og den står for tur til behandling nå. Jeg skal be henne se på den i dag. Salten tingrett har ikke sendt noen purring til oss.

Som en bemerkning vil jeg si at den aktuelle saksbehandler for tiden har 20 slike saker for behandling.

Mvh Elin Jacobsen

Fra: Ivar Fonnes

Sendt: 9. februar 2010 14:37

Til: Astrid Lovlien; Elin Jacobsen

Emne: FW: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Hei,

Her er et spørsmål fra departementet som haster (gjelder altså et spørsmål i Stortinget). Kan dere gi meg et raskt svar på dette, helst i dag?

Hilsen Ivar

Fra: Aronsen Karen Haug [mailto:Karen-Haug.Aronsen@kud.dep.no]

Sendt: 9. februar 2 010 14:24

Til: Ivar Fonnes

Emne: Spørsmål til skriftlig besvarelse

Vi har i dag mottatt spørsmål til skriftlig besvarelse (nr. 636) som gjelder saksbehandlingstid for skifteattester til skifteretten. Spørsmålet lyder:

Når man går bort er man avhengig av å få en skifteattest fra skifteretten for å få ordnet opp etter den som er gått bort. I de fleste tilfeller er dette kurant men i noen tilfeller, hvor man er avhengig av informasjon fra statsarkivet, kan dette ta alt for lang tid. Mitt spørsmål til statsråden er om hun syns det er rimelig at skifteretten må vente i flere uker før nødvendig informasjon fremskaffes fra statsarkivet?

Begrunnelsen for spørsmålet er at spørsmålsstiller, Jan Aril Ellingsen, fem uker etter sin mors bortgang fortsatt ikke har mottatt skifteattest fra tingretten i Bodø. Begrunnelsen til tingretten er at de ikke har mottatt nødvendige dokumenter fra statsarkivet. Det står ikke noe om hvilket statsarkiv dette gjelder.

Vi trenger informasjon om saksbehandlingsrutiner for slike saker, samt begrunnelse for hvorfor dette tar tid. Så vidt jeg har skjønt så er dette saker som prioriteres i arkivsektoren.

Med vennlig hilsen,

Karen Haug Aronsen

Rådgiver

Kulturvernavdelingen

Kulturdepartementet

Tlf: 22 24 80 43