Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:638 (2009-2010)
Innlevert: 09.02.2010
Sendt: 10.02.2010
Besvart: 16.02.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke initiativ vil statsråden fremme for sikre tilstrekkelig mange tegnspråktolker i Norge, og vil statsråden i denne forbindelse bidra til at det ikke blir inntaksstopp ved tolkestudiet ved Universitetet i Oslo?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med det fra 2010 ikke skal tas opp studenter til tolkestudiet ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Dette begrunnes i trange økonomiske rammer.
Døves rett til deltakelse i samfunnet krever at det er mange og dyktige tegnspråktolker. Tall fra Tolkeutredningen 2008 viser at det er ca 50.000 oppdrag som bestilles via NAV hvert år, mens ca 7.500 av dem ikke dekkes. Etter det undertegnede har fått opplyst er det også mange døve som lar være å bestille tolker fordi de ”vet” at de ikke får.
Undertegnede var saksordfører for St. meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Både i meldingen og Innst. S. nr. 184 (2008–2009) er døves interesser særlig understreket, og i nevnte innstilling slås bl.a. følgende fast:

"Komiteen vil i denne samanhengen streke under kor viktig det er å sikre døve sine interesser i samfunnet, og at det særleg er viktig når det gjeld språk og kommunikasjon."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande der problemstillinger knyttet til opptakskapasiteten til utdanningen i tegnspråk og tolking ved Universitetet i Oslo.

Jeg vil først understreke som et utgangspunkt at døve og sterkt tunghørte skal være sikret samfunnsmessig deltakelse. En god tilgang på godt kvalifiserte og kompetente tegnspråktolker er i så måte en forutsetning for å få dette til. I denne forbindelse vil jeg vise til Tolkeutredningen 2008, som representantene Skei Grande viser til i sitt spørsmål. Denne utredningen, som er overlevert Arbeidsdepartementet, inneholder en samlet oversikt over tolkeområdet og med forslag til en plan om videreutvikling av tilbudet innenfor tolketjenesten. Det fremgår at noen av disse forslagene kan anses å ligge i grenseflaten mellom utdanningssektoren og det regelverket som forvaltes i Arbeidsdepartementet.

Jeg vil også i denne sammenheng peke på at departementet juli 2009 fikk overlevert utredningen NOU 2009:18 Rett til læring som omhandler en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Utvalget peker på tiltak som tettere oppfølging, mer fleksible opplæringsløp, målrettet bruk av spesialpedagogisk kompetanse, en forsterket PP-tjeneste og regionale Statped-sentre for å bedre barns og unges rett til læring.

Når det gjelder situasjonen innenfor høyere utdanning vil jeg vise til at det ved Universitet i Oslo, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag gis et bachelortilbud i tegnspråk og tolking. I tillegg gis det ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag et undervisningstilbud en årsenhet i tegnspråk.

Ved bachelorstudiet i tegnspråk og tolking ved Universitetet i Oslo er det 15 studieplasser. Jeg forstår det slik at universitetet nå vurderer spørsmålet om det skal gjennomføres begrensninger i opptaket til dette studiet høsten 2010. Jeg vil vise til den faglige autonomien universitetet har i slike saker, og jeg ser det derfor ikke som naturlig for meg å gå inn i denne saken som fortsatt er under behandling internt ved universitetet. Så vidt jeg forstår er universitet godt kjent med de argumenter som blant annet i denne forbindelse er kommet fra Norges Døveforbund. Jeg er derfor trygg på at universitetet vil behandle denne saken på en grundig og god måte.