Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:640 (2009-2010)
Innlevert: 09.02.2010
Sendt: 10.02.2010
Besvart: 15.02.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Stortingsmeldingene 8 og 30 (2008-2009) ble det lagt til grunn at Norges forskningsråd, Siva og Innovasjon Norge skulle gjennomgå en evaluering. Evalueringen av Siva og Innovasjon Norge er nå i gang, men Stortinget er ikke orientert om at en lignende evaluering er igangsatt for Norges forskningsråds del.
Når og hvordan vil denne evalueringen bli igangsatt, og hvordan vil Stortinget bli informert om prosessen videre?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Evalueringene av SIVA og Innovasjon Norge som det refereres til i spørsmålet, ble varslet i St. meld. nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge”. Evalueringen av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) ble varslet i St. meld. nr. 30 (2008-2009) ”Klima for forskning” (forskningsmeldingen).

I forskningsmeldingen angis det at regjeringen vil iverksette evalueringen av Forskningsrådet i løpet av inneværende stortingsperiode. Jeg vil følge denne tidsplanen, og tar sikte på å gjennomføre en internasjonal utlysning av evalueringsoppdraget.

Evalueringen skal gi en samlet vurdering av Forskningsråd ut fra de overordnede mål som er satt for rådets virksomhet.

Stortinget vil bli informert om framdriften i prosessen i aktuelle budsjettdokumenter.