Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:642 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I Strategi 2020 i Helse Midt-Norge RHF er et sentralt tema om akuttkirurgi og fødeavdeling på Volda Sykehus skal bestå. I dette området bidrar to store vei/tunnelprosjekter, Eiksundsambandet og Kvivsvegen, til store endringer i infrastruktur. Sykehuset i Volda vil om kort tid ha ca. 60 000 innbyggere med maksimalt 1 time reiseavstand.
Mener statsråden at også etablert infrastruktur skal tas med i vurderingen når fremtidig organisering av sykehusene skal utformes?

Begrunnelse

I tilgjengelige dokumenter om Strategi 2020 fremkommer det at det nå diskuteres fremtidig institusjonsstruktur i Helse Midt-Norge RHF. Samtidig pågår store statlige investeringer i nye veier og tunneler i deler av denne helseregionen, delvis i tilgrensende helseregion, Helse Vest. Dette gir nye muligheter, på tvers av helseregionsgrenser. Blant annet kan det gi mulighet for en desentralisert sykehusstruktur. Dette er etter hva jeg kan se ikke tatt med i bakgrunnsdokumenter om Strategi 2020, der man utelukkende ser på Helse Midt-Norge RHF.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Tidligere tiders infrastruktur og samferdselstilbud har vært en viktig premiss for dagens sykehusstruktur. En struktur som jeg mener ikke er optimal i forhold til de krav og utfordringer vi nå står overfor. Da tenker jeg både på den fysiske plassering av de enkelte sykehus og oppgave- og funksjonsfordelingen mellom sykehusene. De siste ti-årene har det skjedd store endringer innenfor kommunikasjons- og samferdselsområdet, og nye endringer vil komme.

Gjennom samhandlingsreformen vil kommunene få et større ansvar for å yte helsetjenester til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes.

Derfor – uten verken å forskuttere eller ta stilling til strategiprosessen som pågår i Helse Midt-Norge – er jeg av den klare oppfatning at etablert og planlagt framtidig infrastruktur er en viktig faktor som skal hensyntas når framtidig organisering av sykehusene skal utformes.