Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:643 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 15.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Norge står i dag overfor betydelige utfordringer knyttet til kriminalomsorgen, og Region Vest har en underdekning på rundt 100 soningsplasser. Hustad fengsel i Møre og Romsdal har en lukket avdeling med 12 ledige plasser som med relativt enkle grep kan tas i bruk og frigjøre varetektsplasser.
Er statsråden villig til å legge til rette for at de nødvendige ressursene for å ta disse i bruk kommer på plass snarest?

Begrunnelse

Norge står overfor betydelige utfordringer i kriminalomsorgen. Varetektsfengslingen har økt betydelig, og har ført til en situasjon hvor flere fengsler opplever at det nesten utelukkende er varetektsfengslede som sitter på cellene – ikke domfelte. En direkte konsekvens av dette er en situasjon hvor mennesker siktet for grove overtredelser går fritt i gatene. En har eksempler på at mennesker siktet/dømt for alvorlige vold- og sedelighetsforbrytelser kan gå fritt i over et år på gaten på grunn av sprengt soningskapasitet.
Kriminalomsorgen Region Vest har en underdekning på rundt 100 soningsplasser. Hustad fengsel har 12 ledige plasser for lukket avdeling som per i dag ikke er i bruk. De store investeringene, som i bygg, infrastruktur og liknende, knyttet til denne ledige kapasiteten er allerede blitt gjennomført. Det som gjenstår er kun en ferdigstillelse og åpning av disse plassene for lukket soning. Hustad betaler per i dag husleie for hele arealet, selv om flere rom står ubrukte, og en eventuell ombyggingskostnad for ferdigstillelse av disse vil være betydelig mindre enn å opprette nye et annet sted.
En utnyttelse av denne kapasiteten vil frigjøre varetektsplasser og slik forbedre situasjonen i hele Region Vest.
Dette må også sees i sammenheng med rusmestringsenheten som allerede er besluttet å legges til Hustad fengsel, som vil medføre en økning på ytterligere 8 nye soningsplasser. Da vil den samlede kapasiteten på Hustad være 32 lukkede og 32 åpne plasser. Slik blir fengselet et mellomstort fengsel med stordriftsfordeler på økonomisiden og smådriftsfordeler på innholdssiden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis knytte noen kommentarer til representantens påstand om at kriminalomsorgen står overfor betydelige utfordringer. Kapasiteten i kriminalomsorgen er økt betydelig i perioden 2006-2009 etter at flertallsregjeringen tiltrådte. Regjeringens mål var å avvikle soningskøen, og jeg er glad for å konstatere at planen vi utarbeidet har hatt den ønskede effekt. Køen anses nå som avviklet i tråd med løftene i Soria Moria-erklæringen. Tiltakene som har hatt størst effekt er etablering av nær 400 nye fengselsplasser og innføring av prøveordning med elektronisk kontroll tilsvarende 150 plasser.

Kriminalomsorgen region vest er blant de regioner hvor det er satt i verk flest tiltak for å øke kapasiteten. Det er etablert 127 nye fengselsplasser i perioden og innført elektronisk kontroll i Sogn og Fjordane. Tiltakene har bidratt til at soningskøen i regionen er nærmere null. Antall soningsdøgn i kø i Region vest de siste 6 månedene tilsvarer om lag 5 fengselsplasser i drift i ett år. Jeg deler derfor ikke representantens oppfatning om at det er en underdekning på rundt 100 fengselsplasser i regionen.

Det er riktig som stortingsrepresentanten hevder at bruken av varetekt har økt betydelig. Hittil i år har det i snitt vært over 900 varetektsinnsatte fengslene, mot 799 i 2009 og 730 i 2008. Økningen skyldes blant annet økt politikraft og mer effektive etterforskningsmetoder. Dette har resultert i en presset varetektssituasjon og tidvis mangel på varetektsplasser. Jeg er imidlertid uenig i det virkelighetsbildet representanten tegner om at personer som er siktet/dømt for alvorlige lovbrudd kan gå fritt på gaten i over 1 år. Kriminalomsorgen prioriterer å stille plasser til rådighet for varetekt, deretter lange dommer, og så korte volds- eller voldsrelaterte dommer. I tillegg skal unge under 21 år, aktive gjengmedlemmer og tungt belastede kriminelle med organisasjonstilhørighet prioriteres høyt. De aller fleste domfelte blir innkalt til soning innen 2 måneder etter mottak av dom.

Justisdepartementet følger varetektssituasjonen nøye. Det er satt av 20 millioner

kroner for bedre varetektssituasjonen og unngå soningskø frem til Halden fengsel er i drift. Tiltakene består blant annet av midlertidige kapasitetsutvidelser og økt varetektsandel i enkelte fengsler, utvidelse av elektronisk kontroll og fremskyndet oppstart av 56 plasser til varetekt ved Halden fengsel fra mars 2010. Tiltakene følges opp med økt bemanning. I tillegg opprettholdes høy kapasitetsutnyttelse i fengslene. Varetektssituasjonen forventes å være krevende frem til Halden fengsel åpner. Halden fengsel med 251 plasser vil dempe presset på varetektsplasser over hele landet.

Regjeringen ønsker å øke bruken av alternative straffereaksjoner og gjennomføringsformer. Dette bidrar til å frigjøre plasser til varetekt og øke kvaliteten i straffegjennomføringen. Fengsler med lavere sikkerhet kan i enkelte tilfeller også benyttes til varetekt.

Gjennom mine besøk ved Hustad fengsel har jeg latt meg imponere over den innsats de ansatte legger ned for å gi de innsatte et godt innhold i straffegjennomføringen. Det er derfor Regjeringen satser på Hustad fengsel og sørger for at det etableres en ny rusmestringsenhet og 8 nye plasser ved fengslet. Departementet er kjent med at det foreligger ytterligere muligheter for å utvide kapasiteten ved fengslet. Eventuelle ytterligere kapasitetsutvidelser ved Hustad fengsel vil jeg komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen. Jeg viser også til at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning skal utarbeide en samlet kapasitetsplan for fengselskapasiteten. Strukturen i Region vest, herunder Hustad fengsel, vil bli vurdert i forbindelse med planen.

For øvrig har jeg registrert at verken Fremskrittspartiet eller de andre partiene på

Stortinget foreslo å bevilge midler til økt fengselskapasitet ved Hustad fengsel eller i landet for øvrig i sine forslag til alternativt statsbudsjett for 2010.