Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:644 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til videre drift på N.K.S. Kløverhagen i Ringebu?

Begrunnelse

N.K.S Kløverhagen er en godt innarbeidet institusjon innenfor alderspsykiatri. Sykehuset Innlandet har ikke fornyet sine avtaler med Institusjonen fordi man der ønsker å sentralisere tilbudet til sykehusets egen avdeling på Sanderud ved Hamar. For så vidt som N.K.S Kløverhagen gir et tilbud det også er behov for i Gudbrandsdalsregionen arbeides det med å finne en ordning med Distriktsmedisinsk senter på Otta, og gjennom dette legge grunnlaget for et tilbud basert på et interkommunalt samarbeid med basis i samhandlingsreformen. Departementet antas for øvrig å være kjent med institusjonen, og situasjonen, etter flere møter og henvendelser gjennom de siste månedene, senest i brev av 18. januar d.å.
Ledelsen ved Kløverhagen hadde et møte med daværende statsråd Bjarne Håkon Hansen den 24. september 2009. Under dette møtet ble det signalisert at departementet her ville stille opp med et pilotprosjekt der en kunne høste viktige erfaringer, og der institusjonen ville bli hjulpet over "kneika" i forhold til det vakuum som nå ligger i forkant av samhandlingsreformen. Dette var et godt signal og en treffsikker beskrivelse av hva som er de lokale utfordringene med innføringen av samhandlingsreformen. Det ville være meget synd dersom en institusjon som Kløverhagen forsvant, ikke fordi det ikke var behov for tilbudet, men fordi omlegginger av organiseringen i helsevesenet ikke gav tilbudet plass under en omleggingsprosess. Jeg antar at departementet også er kjent med at det er sendt inn en prosjektsøknad til Helsedirektoratet uten at dette ennå har gitt resultater.
Det er store forventinger til at de signalene tidligere helseminister Hansen gav i september skal lede frem til konstruktive løsninger i en svært krevende situasjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med situasjonen til N.K.S Kløverhagen. I møter med departementet er virksomheten oppfordret til å finne en løsning forankret i kommunen, som er ansvarlig nivå for tjenestene.

Regjeringen er opptatt av å styrke tilbudet for eldre mennesker med psykiske problemer og demensproblematikk. Både gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og Demensplan 2015 er virkemidlene innrettet mot å styrke tilbudet i kommunene, understøttet av DPS og øvrig spesialisthelsetjeneste. St. meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen er nå til behandling i Stortinget. Reformens siktemål er mer koordinerte helse- og omsorgstjenester og en bedre samhandling både internt i de ulike tjenestene og mellom tjenestenivåene. Det videre arbeidet med reformen vil følge de vedtak Stortinget fatter i saken. Departementet legger imidlertid meldingens visjoner og fem hovedgrep til grunn for arbeidet fremover.

Det er understreket i meldingen at en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgstjenesten skal komme i form av frie inntekter til kommunene. Når det gjelder

konkretiseringer og økt satsing på de kommunale oppgavene, vil disse bli avklart i de årlige budsjettproposisjoner. For å understøtte det lokale utviklingsarbeidet for å forberede reformen, er det er videreført 33 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 761 post 21 til utvikling av lokalmedisinske sentra og samarbeid om andre kompetansekrevende oppgaver i kommunal sektor, for eksempel ambulante team eller lærings- og mestringsoppgaver. Helsedirektoratet vil forvalte tilskuddsmidlene. Det vil snart bli foretatt en utlysning av tilskuddsordningen på Helsedirektoratets nettsider hvor også søknadsprosedyrer vil fremgå.

Jeg håper at kommunene og spesialisthelsetjenesten i regionen vil bygge videre på den kompetanse og erfaring som virksomheten besitter.