Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:645 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Pasienten NN fikk påvist kreft i halsen i februar 2009. NN fikk da tilbud om å være med på en forskningsbehandling med høydose cellegiftkur i aug. 2009. NN ble da så syk at det var medisinsk nødvendig at NNs kone, måtte komme til UNN. Dette er bekreftet av overlege ved UNN. Hun ble værende i Tromsø i 39 dager og bodde privat. Nå nekter UNN å betale for kostutgifter for oppholdet til kona.
Mener statsråden at dette følger prinsippet om at helsetjenester skal være likt tilgjengelig for alle, - uavhengig av bostedsadresse?

Begrunnelse

Det var etter at pasienten NN ble med på en forskningsbehandling som endte opp med en høydose cellegiftkur i august 2009 at NN ble så syk at UNN ved overlege mente den medisinske tilstand var så dårlig at det var nødvendig at pasientens kone skulle komme til Tromsø og UNN.
I forbindelse med oppholdet, hvor hun bodde privat, fikk hun ikke dekt kostutgifter hun hadde i perioden. Hvis hun hadde valgt å bo på sykehotell, ville hun fått dekt 285 kr i 10 døgn jf. NAVs satser. Alle utgifter utover dette måtte hun ha dekt selv i følge informasjon fra UNN.
Etter min mening så må et slikt vedtak gjort av UNN eller Helse Nord være i strid med eksisterende politikk og Soria Moria-erklæringen. Hvor nettopp poenget med at helsetjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bostedsadresse blir understreket. Det vil derfor være interessant å høre på Statsrådens og Departementets tolking av reglene og om UNN s vedtak i denne type saker er i samsvar med ønsket politikk.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere denne enkeltsaken. Jeg vil imidlertid gi en redegjørelse for dagens regelverk mht. dekning av reiseutgifter ved behandling i helsetjenesten.

Etter pasientrettighetsloven § 2-6 har pasienten og eventuell nødvendig ledsager på nærmere angitte vilkår rett til dekning av nødvendige utgifter ved reise i forbindelse med en helsetjeneste. Dette er nærmere regulert i forskrift av 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften).

Ledsager har rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med å følge pasienten dersom pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager. Med ledsager menes person som følger pasient til og fra behandler eller til og fra behandlingssted. Vilkåret for å få dekning er knyttet opp mot hensynet til pasientens medisinske og behandlingsmessige behov, og pasienten har ikke rett til dekning av utgifter for ledsagelse utover dette. Ved gjentatte behandlinger er det åpning for at pasient og eventuell nødvendig ledsager kan få dekket utgifter ved overnatting ved behandlingsstedet, dersom dette er billigere enn å reise hjem mellom hver behandling.

Av dette følger at pårørende av pasient som ikke opptrer som ledsager normalt sett ikke har rett til dekning av reiseutgifter etter pasientrettighetsloven § 2-6. Forskriften gir rett til dekning av reiseutgifter for å sikre at alle pasienter skal kunne motta helsehjelp uavhengig av avstand til tjenesteyter og kostnader med å komme dit. Det skal ikke være slik at et tilbud om helsehjelp avvises fordi vedkommende ikke har økonomi til å foreta reisen. Ut fra formålet gir forskriften kun rett til dekning av utgifter som er helt nødvendige for at pasienten skal kunne motta helsehjelp, og ikke utgifter som er begrunnet i andre velferdsbehov.

Forskriften om barns opphold i helseinstitusjon har bestemmelser om dekning av oppholds- og kostutgifter for foreldre som har barn innlagt ved helseinstitusjoner. Utover dette finnes det ikke et formelt regelverk som dekker pårørendes oppholds- og kostutgifter.