Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:646 (2009-2010)
Innlevert: 10.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Besvart: 16.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ifølge KS gis det i fag ikke kompensasjon for ekstraundervisning og nødvendig spesialundervisning til asylsøkerbarn, til tross for at undervisning av denne gruppen er et statlig ansvar. Tilskuddsatsen er, igjen ifølge KS, lavere enn gjennomsnittlig sats for barn i grunnskolen.
Mener statsråden at dette er rimelig og hva vil hun eventuelt foreta seg for å bedre finansieringen til kommunene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det gis i dag tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere over Kunnskapsdepartementets budsjett – Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere (Kap. 225 post 64). Tilskuddsordningen er todelt. Det er én ordning for opplæring av barn og unge asylsøkere i asylmottak, og én ordning for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. For begge ordningene utbetales det tilskudd ut fra en fastsatt sats per barn per skoleår. Tilskuddet utbetales i henhold til faktisk aktivitet, dvs. antall barn og unge som får opplæring.

I budsjettet for 2009 ble satsen for opplæring av enslige mindreårige bosatt i omsorgssentre økt til mer enn det dobbelte, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2008 -2009). Økningen er videreført i budsjettet for 2010, og satsen er fastsatt til 149 958 kroner per barn per skoleår. Når det gjelder opplæring av barn og unge bosatt i asylmottak, er jeg kjent med problemstillingen om at satsen ikke dekker kommunenes utgifter til opplæring fullt ut. En styrking også av denne satsen er et budsjettmessig spørsmål som vil måtte håndteres i den årlige budsjettprosessen.

Jeg mener dette er viktige problemstillinger, og regjeringen har da også et betydelig fokus på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige. Blant annet oppnevnte regjeringen høsten 2008 et offentlig utvalg som ser på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne, inkludert asylsøkere (”Østbergutvalget”). En gjennomgang av organiseringen og innholdet i opplæringen, samt juridiske og økonomiske rammebetingelser for opplæring til disse gruppene, er en sentral del av mandatet.

Utvalget har nylig levert en delinnstilling om barnehage og grunnskole. Denne er tilgjengelig på Kunnskapsdepartementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2010/delrapport-om-opplaringstilbudet-til-min.html?id=590248

Delinnstillingen inkluderer et eget kapittel om barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere som bl.a. drøfter utfordringene knyttet til finansiering av opplæring for asylsøkerbarn og enslig mindreårige asylsøkere. Disse problemstillingene vil med andre ord komme til å være en viktig del av departementets oppfølging av utvalgets arbeid. Utvalget har frist med å levere sin endelige innstilling innen 1. juni 2010.