Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:653 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 11.02.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 18.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen og bygge regjeringsbygg nr 6, det såkalte R6. Byggingen skjer samtidig som regjeringen har et uttalt ønske om såkalt energinøytrale bygg som standard i Norge.
Hva er energimålet for bygget R6, og hvordan samsvarer dette med regjeringens ambisjon om energinøytrale bygg?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Byggeprosjektet R6 ble vedtatt i 2007 i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. R6 består av tre bygg: Teatergata 9, som vil være et nybygg; Keysers gate 6, som i dag er et råbygg samt Keysers gate 8, som tidligere huset Statens enkekasse, oppført i 1899 i nyrenessansestil over tre etasjer. I 1955 ble det bygd på med tre etasjer. Bygget skal behandles som fredet, og fredningen omfatter utvendig fasade i alle etasjer og interiør i deler av bygget. Bygget skal oppgraderes til høyverdig kontor-standard i samråd med Riksantikvaren. Dette påvirker mulighetene for å redusere energibehovet i bygget.

I klimaforliket heter det blant annet at: ”Partene er enig i at offentlige nybygg så langt det er praktisk mulig må overgå de til enhver tid gjeldende energikrav.”

I prosjekteringen av byggene ble det i 2006/07 satt krav om 140 kwh/m2 netto energibehov for Teatergata 9 og Keysers gate 6. Kravet i gjeldende Teknisk forskrift (2007) er 165 kwh/m2 netto energibehov for kontorbygg. Disse byggene har følgelig hele tida blitt stilt overfor strengere energimål enn gjeldende krav i Teknisk forskrift. Når det gjelder Keysers gate 8 er vilkårene for prosjektet og mulighetene for energi-effektivitet andre enn for nybygg. Likevel ligger den prosjekterte løsningen også her under de opprinnelige energimålene fra 2006/07.

Energimålene som ble satt i planfasen for R6, må ses på som en øvre grense. Statsbygg har under prosjekteringen arbeidet med ulike løsninger for å redusere energibehovet i byggene innenfor vedtatt styringsramme for prosjektet. Det har resultert i at det prosjekterte netto energibehovet i dag er 127 kwh/m2 for Teatergata 9 og 129,6 for Keysers gate 6.

De nye byggene i R6- prosjektet ivaretar således godt de energikravene vi sammen med et flertall av partiene på Stortinget ble enige om i klimaavtalen og de forutsetningene som lå til grunn ved Stortingets behandling av saken i 2007.