Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:655 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til oppslag i Verdens Gang, som kan tyde på at samhandlingsreformen blir utsatt, vesentlig endret, eller forkastet. Både kommuner og helseforetak er allerede godt i gang med samhandlingsreformen, noe som har resultert i et betydelig byråkrati og ressursbruk.
Er statsråden av den oppfatning at det er fornuftig at kommuner og helseforetak bruker store ressurser på å forberede seg på en reform som "ingen" vet innholdet av på nåværende tidspunkt?

Begrunnelse

Undertegnede viser til oppslag i Verdens Gang, som kan tyde på at samhandlingsreformen blir utsatt, vesentlig endret, eller forkastet. Både kommuner og helseforetak er allerede godt i gang med samhandlingsreformen, noe som har resultert i et betydelig byråkrati og ressursbruk.
Det er opprettet egne stillinger for samhandling på flere nivåer i kommunene og helseforetakene, noe som kan tyde på en stor ressursbruk på et tidspunkt hvor reformens innhold er høyst usikkert.
Undertegnede er bekymret for hvorvidt disse ressursene er fornuftig bruk av helsekronene, dersom de signaler som er gjengitt i Verdens Gang medfører riktighet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Samhandlingsreformen er ett av de aller viktigste grep for å sikre et bærekraftig helsevesen. Regjeringen er svært opptatt av at den gjennomføres og ser fram til en positiv sluttbehandling i Stortinget.

Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2009 tildelt til sammen 90 millioner kroner til ulike prosjekter i kommuner og helseforetak, som skal bidra til å gi oss kunnskap om ulike måter å etablere permanente samhandlingsmodeller på. Disse prosjektene vil berede grunnen for de tiltak og grep som skisseres i stortingsmeldingen. Utviklingsmidlene er videreført i Statsbudsjettet for 2010 med til sammen 96 millioner kroner. Dette fordeler seg med 33 mill. kr til utvikling av lokalmedisinske sentra, 8 mill kr til sykestueprosjektet, 50 mill kr til samhandlingsprosjekter mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5 mill kr. til samhandlingsprosjekter under opptrappingsplanen for rusfeltet.

Jeg ser det som svært positivt at kommuner og helseforetak er i gang med lokalt utviklingsarbeid. Jeg vil også understreke viktigheten av å videreutvikle tjenestene i tråd med de styringssignalene som allerede er gitt i Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010. Dette gjelder bl.a. gjennomgang av samarbeidsavtaler mellom forvaltningsnivåene, samt generell tjenesteutvikling på ulike fagområder. Jeg vil påpeke at modernisering og omstilling av helsetjenesten i tråd med endringer i behov og nye behandlingsmuligheter er et kontinuerlig utviklingsarbeid, uavhengig av Samhandlingsreformen.