Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:656 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med innførelse av totalforbud knyttet til bruk av alkohol for personer som deltar på behandlingsreiser til utlandet. Det skal selvsagt ikke være tillatt med en kultur hvor bruk av alkohol går ut over behandlingsopplegget på slike turer, men et totalforbud for voksne mennesker er, slik jeg ser det, en unødvendig umyndiggjøring av voksne mennesker.
Vil statsråden vurdere å gripe inn slik at totalforbudet bli opphevet for bruk av alkohol for pasienter som deltar på slike behandlingsreiser?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med innførelse av totalforbud knyttet til bruk av alkohol for personer som deltar på behandlingsreiser til utlandet. Det skal selvsagt ikke være tillatt med en kultur hvor bruk av alkohol går ut over behandlingsopplegget på slike turer, men et totalforbud for voksne mennesker er, slik jeg ser det, en unødvendig umyndiggjøring av voksne mennesker.
Undertegnede har respekt for at behandlingsreiser finansiert av det offentlige medfører et regelverk som ivaretar pasientenes helsebehov. Det er, slik undertegnede ser det, imidlertid ikke nødvendig med et totalforbud. Selv om jeg personlig aldri har forstått den store gleden rødvin, så har jeg samtidig den dypeste respekt for personer som finner denne drikken verdt å nyte til et bedre måltid.
Slik undertegnede forstår situasjonen, har det ikke vært noen økning eller omfattende episoder som har ført til hjemsendelse av pasienter som har deltatt på slike reiser, derimot kan det se ut som dette er kommet som en konsekvens av en ny policy fra en ny ledelse.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hvorvidt det er mulig og endre regelverket slik at man både ivaretar pasientenes behov for gode helsegevinster knyttet til behandlingsreisene, men som samtidig ikke forbyr voksne mennesker et for noen, godt glass vin til maten på kveldstid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Formålet med behandlingsreiser til utlandet er å gi behandlingstiltak i et varmt og solrikt klima. Ordningen er et supplement til tilbud i Norge, og omfatter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pasienter med senskader etter poliomyelitt, barn og unge med astma og lungesykdommer, samt barn med atopisk eksem. Staten dekker utgiftene til behandling. Egenandeler betales av voksne pasienter og barns ledsagere. Egenandelene er omfattet av egenandelstak 2.

Daglig administrasjon og faglig ansvar for ordningen tilligger Helse Sør-Øst RHF v/Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Som grunnlag for opphold på et av behandlingsstedene, blir den som blir tilbudt slikt opphold bedt om å underskrive en kontrakt med tjenesteansvarlig, der et av punktene bl.a. sier at det ikke er tillatt å drikke alkohol i ukedagene under behandlingsoppholdet (dvs. fra mandag til fredag ettermiddag). Bestemmelsen om alkoholforbud er ny fra 2010. Helse Sør-Øst RHF opplyser følgende:

”Oslo universitetssykehus bekrefter herved at det i 2010 er innført alkoholforbud i den aktive behandlingstiden (mandag morgen til fredag ettermiddag) under behandlingsreiser til utlandet. Det dreier seg om aktiv behandling som er krevende for brukerne og ikke er forenlig med alkoholbruk.

Tidligere er flere brukere hjemsendt p.g.a. brudd på ordensreglene i forbindelse med alkoholbruk. Bare 50 % av søkerne innvilges behandlingsreiser og det er meget viktig at ressursene brukes optimalt. Det er ønskelig at alle kan gjennomføre oppholdet og få optimalt utbytte av den aktive treningen.”

I årsrapportene fra de tre største behandlingsstedene for 2009 går det frem at i alt 11 personer ble sendt hjem etter brudd på ordensreglene, mens flere fikk skriftlig advarsel. Fra de mindre behandlingsstedene har det vært sporadiske hjemsendelser og advarsler.

Jeg har stor forståelse for at man av hensyn til pasientene har behov for å ha klare regler for opphold på behandlingsstedene. Dette ikke minst av hensyn til et mest mulig effektivt behandlingsopplegg. Så langt har jeg ikke fått informasjon om at reglene har ført til negative konsekvenser for pasienter eller behandlingsmiljø. Skulle så skje, vil jeg eventuelt be om at reglene for opphold gjennomgås på nytt.