Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:669 (2009-2010)
Innlevert: 15.02.2010
Sendt: 15.02.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil samferdselsministeren vurdere å innføre avgiftsreduksjon for hvit diesel, slik at det vil lønne seg å kjøre miljøbevisst?

Begrunnelse

Hver vinter er det store problemer med luftkvaliteten i de store byene, mye på grunn av forurensing fra kjøretøyer. I tillegg er Norge nødt til å ta grep for å kunne nå klimamålene som både Regjering og Storting har forpliktet seg til.
Hvit diesel kan anvendes på alle dieselmotorer uten noen form for modifikasjon, inkludert skipsmotorer og kjeleanlegg. Marintek i Trondheim har dokumentert at hvit diesel / miljødiesel reduserer utslippene av NOX, CO, PM, FSN og spesifikt drivstoff-forbruk. Alle tyngre dieselkjøretøy (over 3,5 tonn, bortsett fra den nyeste Euroklassen) i Milano er pålagt å bruke hvit diesel. Der gis det en avgiftslettelse på 26 cent, cirka 2 kroner.
For å gjøre byluften renere, og for å sikre miljøet mindre miljøskadelige utslipp, har Regjeringen her mulighet til å gjøre det lønnsomt å være miljøbevisst. Dette ville vært et viktig bidrag for miljøet, og det kunne kanskje vært et mindre plaster på såret til de næringene som ble rammet av bio-dieselavgift.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Såkalt hvit diesel, eller vannemulgert diesel, er etter det Finansdepartementet kjenner til diesel tilsatt vann, emulgator og eventuelt urea. Samferdselsdepartementet opplyser at drivstoffet ikke er godt nok testet til at man kan konkludere om miljøvirkning for ulike motorer og eventuelt andre effekter ved drivstoffet. Det er for øvrig strenge krav til drivstoff som selges i Norge, og dette er regulert i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), som forvaltes av Miljøverndepartementet. Uavhengig av avgiftsspørsmålet må det sikres at drivstoffet tilfredsstiller disse forskriftsmessige kravene.

Bensin- og autodieselavgiften har til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene knyttet til veislitasje, ulykker, kø og støy, samt helse- og miljøskadelige utslipp til luft (eksklusive utslipp av CO2) som bruk av bil medfører. På prinsipielt grunnlag bør alle trafikanter betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. Dette skulle derfor tilsi at det skal betales autodieselavgift for hvit diesel. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenseren betaler. Autodieselavgiften er på 3,56 kroner per liter for svovelfri mineralolje i 2010.

CO2-utslipp fra veitrafikken er priset gjennom CO2-avgiften. Den generelle satsen for mineralolje (autodiesel mm.) er på 0,58 kroner per liter i 2010.

Regjeringen legger til rette for bruk av mer miljøvennlig drivstoff gjennom forskning og utvikling og gjennom utformingen av avgifter på bruk og kjøp av bil. Subsidiering av alternative drivstoff i form av avgiftsfritak eller lavere veibruksavgift for å introdusere mer miljøvennlig drivstoff kan ha uheldige budsjettkonsekvenser dersom det oppstår en ukontrollert vekst i bruken av drivstoffet. En utbredelse av alternative drivstoff basert på fritak fra veibruksavgifter vil ikke være en bærekraftig løsning på sikt. Innføring av alternative drivstoff kan også avhjelpes ved bruk av andre virkemidler, som for eksempel omsetningspåbud eller støtte til forskning og utvikling av mer konkurransedyktige alternative drivstoff og etablering av infrastruktur.

Regjeringen har de siste årene gjort store endringer i engangsavgiften på kjøretøy for å vri bilkjøringen i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i avgiften. I 2009 ble det innført fradrag i engangsavgiften for biler med CO2-utslipp under 120 g/km, mens avgiften ble økt for alle biler med utslipp over 140 g/km. Endringene i engangsavgiften har bidratt til at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler har blitt redusert fra 177 g/km i 2006 til 151 g/km i 2009. Fra 1. januar 2010 fikk CO2-komponenten ytterligere økt vekt i engangsavgiften. Dette ble gjort ved å øke alle satsene i CO2-komponenten og redusere de to laveste trinnene i effektkomponenten. Fradraget i avgiften for biler med CO2-utslipp under 120 g/km ble redusert med 100 kroner per g/km reelt. De andre satsene i CO2-komponenten ble økt med om lag 190 kroner per g/km reelt. Regjeringens mål er at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler skal være 120 g/km i 2012.

For å bidra til reduksjon av lokal forurensning fra bilparken innførte Regjeringen en høyere årsavgift for dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter fra 2008. I 2008 ble det også innført en midlertidig forhøyet vrakpant for eldre dieselbiler på 5 000 kroner, en økning på 3 500 kroner. Dette bidro til at mange eldre dieselbiler ble tatt ut av bilparken. For nye bensin- og dieselbiler gjelder europeiske utslippskrav som angir maksimalt tillatt utslipp av flere ulike stoffer. Også andre tiltak iverksatt av andre departement eller lokale myndigheter, bidrar til mer miljøbevist bilkjøring. Her kan piggdekkgebyr, som er innført i Oslo, være et godt eksempel.