Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:658 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Besvart: 22.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Senterpartiet og Høyre har historisk hatt en viktig felles verdi, respekten for eiendomsretten. I arbeidet med "Ny felles parkeringsregulering" synes det som at dette prinsipp er forlatt når departementet sier at det ikke skal være tillat å kreve betaling for parkering av el- og hydrogendrevne biler og for bevegelseshemmede, verken på offentlig eller privat grunn.
Vil ministeren fremme loven uten å ha konsekvensutredet hvilke inngrep dette gjør i den private eiendomsretten?

Begrunnelse

Arbeidsgruppen for "Ny felles parkeringsregulering?" ble utnevnt 13.08.09 og mandatet bygger på "Rapport fra arbeidsgruppe april 2006". I arbeidsgruppens arbeid synes det bestemt at det ikke lenger skal være tillatt å kreve betaling for parkering av el- og hybridrevne biler og for bevegelseshemmede med gyldig P-bevis, verken på offentlig eller privat grunn.
De økonomiske konsekvensene av dette i form av inntektstap vil bli betydelige, både for kommuner og private grunneiere. De private grunneiere har i høringsomgangen anført at dette utløser erstatningsplikt i henhold til grunnloven, men Regjeringen ser ikke ut til å dele dette syn. Til nå har det ikke vært foretatt noen konsekvensvurdering, så det er vanskelig å estimere de nøyaktige tapene kommuner og private vil bli påført.
I dag er det bare registrert cirka 4500 el-biler i Norge, men realistiske anslag om utviklingen regner med at dette vil øke til 200 000 biler innen få år.
I dette perspektivet kan ny parkeringsregulering få betydelige økonomiske konsekvenser, særlig for eierne av parkeringsanlegg nær kollektivknutepunkt og andre sentrale sentrumsområder.
Det er også et spørsmål om det å gi enekelte grupper betalingsfritak er riktig ut fra et diskriminerings- og likestillingsperspektiv.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til felles regler for parkering på offentlige og private parkeringsplasser tilgjengelige for allmennheten. Hovedformålene er å gi bedre kvalitet på tilbudet til bilistene, legge til rette for like konkurranseforhold og klargjøre kommunens rolle som myndighets- utøver. Jeg skal ta stilling til ulike forslag når arbeidsgruppen har sluttført sitt oppdrag.

Arbeidet følger opp forslagene i rapporten ”Ny felles parkeringsregulering?”, som ble framlagt og sendt på høring i 2006. En viktig del av arbeidet er å gi harmoniserte rettigheter og bedre tilrettelegging for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og motorvogner som går på elektrisitet og hydrogen.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har behov for særskilt tilrettelegging av parkeringstilbudet, og det er derfor i mandatet for arbeidsgruppen blant annet tatt utgangspunkt i at det skal avsettes inntil fire prosent av alle offentlige og private allment tilgjengelige p-plasser til denne gruppen og at det i utgangspunktet skal være fritak fra betalingsplikt på alle plasser innen ordningen, både reserverte plasser og plasser åpne for alle. Dette følger hovedsakelig tilrådingene i rapporten fra 2006. Det er imidlertid samtidig lagt til grunn at gruppen skal utvikle standard/retningslinjer for betalings- systemer tilrettelagt for alle. Denne skal deretter vurderes faset inn som krav til tilbyderne med tilhørende innføring av betalingsplikt også for forflytningshemmede.

Med ønske om tilrettelegging for økt bruk av elektrisk og hydrogendrevne motor- vogner er det i mandatet, i motsetning til hva som ble foreslått i rapporten fra 2006, tatt utgangspunkt i at det skal vurderes å innføre generelt påbud om å tilby gratis parkering til elektrisk- og hydrogendrevne motorvogner, uten kompensasjonsordning til tilbyderne. Konsekvenser av dette må utredes særlig. Det skal vurderes særskilt behov for tiltak for å unngå urimelige utslag, særlig for enkelttilbydere.

Spørsmålet om grunnlovsmessigheten av slike inngrep i den private eiendomsretten har vært forelagt lovavdelingen i Justis- og politidepartementet, som har kommet til at lovfesting av slike inngrep ikke vil være i strid med grunnloven. Jeg viser ellers til at de mest berørte aktørene er med i den arbeidsgruppen som nå utreder disse spørsmålene nærmere, og skal bidra blant annet til å synliggjøre konsekvenser av de forslagene som fremmes. Arbeidsgruppen skal etter planen ha ferdigstilt sitt arbeid innen 1. juni 2010. Departementets forslag til gjennomføring av en ny felles parkeringsregulering vil deretter bli sendt på alminnelig høring. Gjennomføring forutsetter lovendringer og saken vil derfor bli behandlet i Stortinget. Forslaget som fremmes for Stortinget vil ta sikte på å gi et tilstrekkelig grunnlag for Stortingets beslutning, herunder inneholde utredning av forslagenes konsekvenser for den private eiendomsretten.