Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:659 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle den foregående helse- og omsorgministerens løfte om et økonomisk bidrag til Feiringklinikken for 2009?

Begrunnelse

Feiringklinikken, som eies av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, siden 1989 har behandlet hjertesyke pasienter på oppdrag av den offentlige helsetjenesten. Dette har gitt et betydelig bidrag til å redusere køen av hjertepasienter som tidligere ventet lenge på behandling. Klinikken har svært gode resultater på offentlige kvalitetsmålinger, og pasientene oppgir høy tilfredshet med Feiringklinikken i nasjonale pasientundersøkelser. De senere år har det vært en betydelig reduksjon i antall henviste pasienter for hjertekirurgisk behandling til Feiringklinikken. Dette har sammenheng med redusert bruk av kirurgisk behandling, samt at de offentlige helseforetakene ønsker å behandle en større andel av pasientene i egen regi. Det pågår derfor en kontinuerlig omstilling av tilbudet ved Feiringklinikken.
Under en interpellasjonsdebatt i Stortinget 16. mars 2009 ble det uttalt tverrpolitisk enighet om å videreføre tilbudet til hjertesyke ved Feiringklinikken. I et møte med representanter for Feiringklinikken 30. mars 2009 uttalte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at han i kraft av sin eierstyring ville instruere de regionale helseforetakene om å henvise 900 pasienter for kirurgisk behandling ved Feiringklinikken for 2 0 09, innenfor rammen av fritt sykehusvalg. Under et møte på Feiringklinikken 18. august 2009 uttalte daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen at Feiringklinikken skulle gis et økonomisk bidrag til driften for å stabilisere økonomien og sikre videreføring av tilbudet, dersom helseforetakene henviste færre pasienter enn forutsatt.
Feiringklinikken står nå overfor en krevende situasjon på bakgrunn av at det er henvist et betydelig lavere antall pasienter i 2009 enn det Helse-og omsorgsministeren hadde forespeilet.
Det forutsettes at løfter gitt av statsråder i regjeringen Stoltenberg i valgkampen, følges opp av den samme regjeringen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er vel kjent med, tilbyr Feiringklinikken utredning, behandling (både åpen hjertekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjertekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig tilbyder av helsetjenester til hjertesyke. Situasjonen har imidlertid endret seg, og antallet operasjoner har falt i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsaker til at behovet er redusert. Det er i dag god kapasitet innen hjertekirurgi, og det er korte ventetider. I tillegg til Feiringklinikken utføres hjertekirurgi ved Oslo

Universitetssykehus HF (tre lokasjoner), Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs

Hospital og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Jeg er kjent med at Feiringklinikken har uttrykt at de står overfor økonomiske utfordringer, bl.a. som følge av det reduserte behovet for hjertekirurgi. Jeg er også kjent med at klinikken har satt i gang et omstillingsarbeid for å redusere kostnader og innrette sin virksomhet på en annen måte, som en nødvendig konsekvens av det reduserte behovet for hjertekirurgi. Helse Sør-Øst RHF har pr i dag en 4-årig rammeavtale med Feiringklinikken, inngått for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010. Innenfor denne rammeavtalen forhandles årlige ytelsesavtaler på aktivitet og økonomi. Med utgangspunkt i Helse Sør-Øst RHFs avtale kan også pasienter i de andre regionene benytte seg av tjenestene ved klinikken gjennom ordningen med fritt sykehusvalg.

Feiringklinikken gjennomførte om lag 760 hjerteoperasjoner i 2009. Operasjonene på Feiringklinikken har blitt finansiert med 100 prosent av DRG-pris. Dette følger av ytelsesavtalen med Helse Sør-Øst RHF, som for 2009 var på inntil 643 operasjoner. Tilsvarende praksis er også etablert for gjestepasienter fra de øvrige regionale helseforetakene, som velger Feiringklinikken gjennom fritt sykehusvalg. Denne prismodellen gir meget godt betalt sammenlignet med det andre private aktører får gjennom tilsvarende ytelsesavtaler og gjestepasientoppgjør. Feiringklinikken fikk gjennom denne prismodellen en inntekt for 2009 som tilsvarer mer enn 900 operasjoner årlig, sammenliknet med prismodeller som benyttes i avtaler inngått med øvrige private aktører i Helse Sør-Øst RHF.

Representanten viser til at forrige helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i møter med Feiringklinikken har gitt uttrykk for at klinikkens økonomi kan stabiliseres gjennom eierstyring av de regionale helseforetakene for å sikre henvisning av flere hjertekirurgipasienter til klinikken eller ved å tilføre midler til driften. Etter en nærmere vurdering av saken i forhold til EØS-avtalens artikkel 61, har departementet konkludert med at det er tvilsomt om det er adgang til å tilføre midler til driften eller omstillingsmidler til Feiringklinikken. En eventuell ulovlig statsstøtte vil først og fremst ramme Feiringklinikken, som bærer den økonomiske risikoen for at det ikke foreligger ulovlig statstøtte. Når det gjelder kjøp av helsetjenester fra private aktører, setter loven om offentlige anskaffelser de rettslige rammene for dette. Loven stiller klare krav til konkurranse og likebehandling av leverandører, som også gjør seg gjeldende i forhold til eventuelle anskaffelser ved Feiringklinikken.

Som representanten er kjent med, har departementet ulike handlingsalternativer til vurdering når det gjelder den fremtidige situasjonen for Feiringklinikken. Dette er handlingsalternativer som må gjennomføres innenfor gjeldende rettslige rammer.

Som anført tidligere, vil jeg komme tilbake til Stortinget på egnet måte. For øvrig viser jeg til interpellasjon 16. mars 2009 og svar datert 16. juni 2009 og 29. oktober 2009 på tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse.