Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:668 (2009-2010)
Innlevert: 15.02.2010
Sendt: 15.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til styremøte i Helse Sør-Øst RFH 10. desember 2009, hvor det ble vedtatt at foretakene i Vestfold og Telemark kun får benytte investeringsfullmakten på bygninger dersom styrene i begge foretakene foretar samme investeringsvedtak. Dette er en hemsko knyttet til separate og selvstendige vedtak som sikrer nødvendig videreutvikling i disse foretakene.
Vil statsråden sørge for at foretakene i Vestfold og Telemark blir gitt selvstendig rett til investeringsvedtak opp til 50 mill. kroner?

Begrunnelse

Undertegnede viser til styremøte i Helse Sør-Øst RFH 10. desember 2009, hvor det ble vedtatt at foretakene i Vestfold og Telemark kun får benytte investeringsfullmakten på bygninger dersom styrene i begge foretakene foretar samme investeringsvedtak. Dette er en hemsko knyttet til separate og selvstendige vedtak som sikrer nødvendig videreutvikling i disse foretakene.
Undertegnede er av den oppfatning at det er en unødvendig forutsetting at vedtak må fattes i begge styrer. Dette kan være en bremsekloss i forhold til nødvendige investeringer i bygningsmassen til disse foretakene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF gjennomførte etter sammenslåingen i 2007 et større omstillingsprogram ”Samlet program for utvikling og omstilling av Helse Sør-Øst RHF”. Målet var å sikre en bærekraftig utvikling av helseregionen med fokus på gode pasientforløp og kvalitet i tjenestetilbudet. Et sentralt prinsipp i dette arbeidet var etablering av sykehusområder som kunne gi et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å sikre nærhet til de alminnelige funksjonene og samtidig sikre faglig kvalitet i de mer spesialiserte funksjonene. Det ble lagt til grunn at sykehusene innenfor hvert av sykehusområdene skulle samarbeide og koordinere tjenestetilbudet til befolkningen innen somatikk, rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Av sykehusområdene som den gang ble etablert er det nå kun sykehusområdet Vestfold og Telemark som fremdeles er organisert som tre helseforetak.

Det framgår av Helse Sør-Øst RHFs styrevedtak, som representanten Olsen viser til, at helseforetakenes fullmaktsgrenser for investeringer i bygg ble økt fra 10 til 50 mill. kroner. Dette har sammenheng med etablering av sykehusområder og tilpasning av foretakstrukturen til dette, noe som gir gjennomgående større foretak.

Siden foretaksstrukturen i sykehusområdet Telemark og Vestfold ikke er tilpasset det utvidede sykehusområdet, ble det derfor foretatt en tilpasning i fullmaktsregimet. For investeringer under 10 mill. kroner er fullmaktene uendret, og tilhører hvert enkelt foretak. For investeringer mellom 10 og 50 mill. kroner er fullmakten flyttet fra regionalt nivå til sykehusområdet, som for de øvrige.

Helseforetakene Vestfold sykehus HF og Telemark sykehus HF fikk dermed ingen endring i sine fullmaktsgrenser for investeringer. Men nettopp for å sikre en god utvikling og et godt tjenestetilbud til befolkningen i dette sykehusområde, ble det lagt til grunn at større investeringstiltak må koordineres mellom helseforetakene.