Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:665 (2009-2010)
Innlevert: 12.02.2010
Sendt: 15.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): På hvilken måte har statsråden sikret seg at LPG-tanker opp til 13m3 brukt i Norge tilfredsstiller de essensielle krav som følger av norske temperaturforhold, og hvordan mener statsråden at brukere / kjøpere av slike LPG tanker kan føle seg trygge mot materialbrist under dels ikke så uvanlig ekstreme temperaturforhold som tankene ikke er dimensjonert for?

Begrunnelse

I henhold til Norsk Standard (NS-EN 12542 iverksatt oktober 2002 og NS-EN 14075 iverksatt april 2003) og tilsvarende Europeisk standard skal LPG tanker over og under grunn i Norge tilfredsstille essensielle krav for materiale tilsvarende minus 40 grader Celsius, som i Finland og Sverige.
Imidlertid er de fleste LPG tanker som er i bruk i Norge kun sertifisert, av Notified Bodies på veien av produsentene, for minus 20 grader Celsius.
LPG tanker utgjør stor eksplosjonsfare dersom det blir lekkasjer på grunn av materialtretthet påvirket av temperaturpåvirkning.
Sett i lys av de siste ukers ikke så uvanlig lave temperaturer, hvor gradestokken flere ganger og mange steder har passert godt under minus 20 grader Celsius, vil slike gasstanker bli utsatt for temperaturforhold de strengt tatt ikke er godkjent for.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For å svare på spørsmålet til representanten Anundsen må jeg tillate meg å bli noe teknisk.

Jeg vil først presisere at alle nye LPG-tanker (og andre trykktanker) som selges eller monteres i Norge, skal tilfredsstille kravene i forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr. Forskrift om trykkpåkjent utstyr gjennomfører EUs regelverk på området.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn med at forskriftens krav blir fulgt, og kan ilegge sanksjoner dersom direktoratet ser at det foreligger overtredelse av forskriften.

For å understøtte regelverket er det utarbeidet standarder for LPG-beholdere med volum opp til 13 m3, blant annet standardene NS EN 12542 og NS EN 14075 som representanten Anundsen viser til. Disse standardene refererer igjen til materialseksjonen i den generelle trykkbeholderstandarden NS EN 13445.

Representanten Anundsen viser i sin begrunnelse til at standardene krever at LPG-tankene skal tilfredsstille essensielle krav for materiale tilsvarende -400C. De to førstnevnte standardene opererer med generelle krav til designtemperatur på -200C til +500 C. I områder hvor omgivelsestemperaturene kan være lavere enn - 200C skal produsenten dokumentere at det materialet som er tenkt brukt har egenskaper som gjør det egnet for temperaturområdet -400C til +500C. Tekniske kontrollorgan skal vurdere dette når de utfører sin vurdering av om tankene er i samsvar med kravene i standardene. Det er imidlertid ikke noe krav i de ovennevnte standardene, eller i regelverket, om at materialprøver skal foretas ved -400C. Slike materialprøver kan foretas ved andre temperaturer, eksempelvis -200C. Resultatene av prøvene vil avgjøre om materialet er egnet for lavere temperaturer, slik som -400C.

Det er for øvrig viktig å være klar over at når omgivelsestemperaturen synker så reduseres også trykket i LPG-tanken, slik at belastningen på tanken blir betydelig redusert. Under et visst nivå kan man akseptere at temperaturen faller opp til -500C under designtemperatur. DSB har ikke kjennskap til uhell med LPG-tanker i Norge som skyldes omgivelsestemperaturen.

Jeg vil avslutningsvis opplyse om at Standard Norge er i gang med å danne en komité, som blant annet skal se på foran nevnte standarder og forståelsen av disse. Komiteen vil – etter det jeg er blitt fortalt – bli sammensatt av personer med stor faglig kompetanse innen materialteknologi, gasskompetanse, standardisering og direktivarbeide. Denne komiteen kan gi råd om en eventuell endring av krav til designtemperatur for trykkbeholdere som er beregnet for Norge. Første møte i komiteen vil finne sted 19. februar 2010. Jeg har bedt DSB om å delta i denne komiteen, for på den måten å være med på å påvirke dette viktige arbeidet.